Pobytové ekologické výukové programy

Rozmarýnek | Rychta | Jezírko

 

Pobytové výukové programy Lipky můžete objednávat telefonicky na jednotlivých pracovištích během celého roku.

 

 


 

Rozmarýnek

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
pracoviště Rozmarýnek
Rozmarýnová 6, 637 00 Brno-Jundrov
Tel.: 541 220 208
Kontaktní osoba: Lucie Vladová
E-mail: rozmarynek(at)lipka.cz

 

Mimo jednodenní výukové programy Rozmarýnek zajišťuje také školy v přírodě s environmentálním programem. Probíhají ve smluvním ubytovacím zařízení určenému pro školy v přírodě s kapacitou až 90 žáků. Délka pobytu je obvykle 5 dní (pondělí –pátek). Environmentální program, který zajišťují pedagogové Lipky, naplňuje průřezové téma ŠVP.

 

Pro víc informací si stáhněte brožurku o pobytových programech Rozmarýnku. Případně vám je rádi poskytneme na pracovišti Rozmarýnek.

 

 

1.–2. ročník ZŠ

FERDA V PŘÍRODĚ

Motivací pobytového týdne je putování přírodou společně s Ferdou Mravencem a jeho kamarády. Ferda nás naučí, jak to chodí v mraveništi, jak si mravenci rozdělují práci a čím se živí. V sezóně budeme pozorovat živé mravence a odchytneme vodní a půdní bezobratlé živočichy. V zimě se zaposloucháme do potočního koncertu a naučíme se číst ze stop ve sněhu či v blátě. Beruška nás naučí vyrobit motýlka z česané vlny. Díky simulační hře odhalíme, zda je, nebo není potřeba kosit louky.

 

       Rozmarýnek
1.–2. ročník ZŠ

Včelí údolí

Coby malé včelky se pod vedením Včelí Matičky vžijeme do své role. Jak včely vidí? Jak dlouhé mají sosáčky? Kolik různých prací včelky během života vykonávají? Nezůstaneme pouze „v úlu“, ale budeme také pátrat po vodě v krajině. Kde je vody spousta, i když není na první pohled vidět? Pro koho kromě včel je voda důležitá a kolik různých podob má? Hrozí našemu úlu ve Včelím údolí povodeň nebo budeme trpět suchem? Mohou to nějak ovlivnit i lidé? Program vzniká v rámci projektu Budka: budování kapacit a spolupráce neformálního a formálního vzdělávání na Lipce, který je spolufinancován EU. V běžné nabídce Rozmarýnku bude od školního roku 2021/22.

 

       Rozmarýnek
3.–4. ročník ZŠ

PLAVBA KAPITÁNA ZDRAVSONA

Dobrodružství a pohyb v přírodě a zdravé a chutné stravování – to jsou dvě hlavní témata, kterým se na škole v přírodě věnujeme. Žáci se stávají odvážnými námořníky, kteří na lodi kapitána Zdravsona vyplouvají na dalekou plavbu za poznáním, jak zajistit lidem ve své zemi zdraví. V jednotlivých dnech navštěvují různé ostrovy, kde po splnění daného úkolu vždy získají tajemnou šifru.

 

Žáci například zjistí, kolik cukru obsahují různé druhy nápojů, kolik sacharidů, masa či zeleniny by měla zahrnovat jejich strava, či že aktivní život plný pohybu přispívá k našemu zdraví.

 

Pobyt poté vyvrcholí hostinou ve zdravém stylu, kterou si žáci sami připraví, a odhalením moudrostí skrytých v šifrách.

 

       Rozmarýnek
3.–5. ročník ZŠ

ŘEMESLA

Před začátkem školy v přírodě dostanou žáci dopis od dívky Josefíny, která je žádá o pomoc při sestavování rodokmenu a pátrání po svých předcích. Na pobytu se pak žáci postupně setkávají s předky Josefíny a seznamují se s řemesly, která vykonávali (jako jsou např. košíkářství, barvení látek, výroba másla atd.).

 

V rámci jednotlivých dílen žáci pracují s různými materiály a nástroji. Doplňkové aktivity vedou žáky k porozumění závislosti lidské společnosti na životním prostředí a k ocenění významu přírody pro člověka.

       Rozmarýnek
4.–6. ročník ZŠ

Strážci Země

Pobytový program s navazujícím dokončením ve škole a doma. Je postaven na originální metodice, která vznikla v USA.

 

Na začátku pobytu žáci objeví neobyčejnou přírodovědnou laboratoř Strážce E. M. Zjistí, že pro rozluštění několika záhad musí získat celkem čtyři klíče od čtyř dřevěných truhel. Otevřená truhla jim tak odhalí např. tajemství geologické historie Země, vývoje rostlinných a živočišných druhů nebo toků energie a koloběhu látek. Ručně psaný deník Strážce E. M. žáky v rámci pobytu inspiruje k celodennímu výletu, stejně jako k opakovaným návštěvám „magického místa“ v přírodě, kde každý stráví krátký čas o samotě rozjímáním a pozorováním. Dva z klíčů mají žáci možnost získat na pobytu, další dva však až díky navazujícím aktivitám ve škole či doma.

 

Nákup licence a zařazení programu do nabídky Lipky – pracoviště Rozmarýnek je podpořen Státním fondem životního prostředí České republiky v rámci projektu Earthkeeprers v nových regionech ČR. Ve školním roce 2020/21 je s vybranými školami pilotně ověřován.

 

       Rozmarýnek
5.–7. ročník ZŠ

REPORTÉŘI PŘÍRODY

Žáci se stávají režiséry, moderátory i kameramany reportáží, které v průběhu týdne reálně natáčejí. V mediálních dílnách se učí pracovat s kamerou a stativem, strukturovat scénář a klást otázky. Trénují své prezentační dovednosti a pracují v týmech.

 

Námět na reportáž si žáci volí z nabízených diváckých podnětů. Tématy jsou různé konkrétní příklady a případy, jak lidé ovlivňují přírodu a krajinu a jaké to má důsledky. V rámci svého tématu pak žáci provádí výzkum v blízkém i širším okolí základny – hledají, pozorují, zkoumají, měří a zaznamenávají důkazy a především o tom všem natáčí svou reportáž. Hotovou reportáž představí před odjezdem na slavnostním promítání ostatním skupinám.

 

       Rozmarýnek
8.–9. ročník ZŠ

Svou cestou

Snažíme se odhalit vlastní silné stránky, abychom se mohli soustředit na dosažení svých plánů a snů. Inspirujeme se od úspěšných mladých lidí, hledáme, co to znamená být podnikavý, trénujeme kritické a strategické myšlení. Pronikáme do tajů finanční gramotnosti. Naše rozhodování se snažíme směřovat udržitelnou cestou, aby naše kroky co nejméně poškozovaly životní prostředí.

 

Samostatně plánujeme, hrajeme role, řešíme problémy, prožíváme simulační hry, pracujeme v týmu, konstruktivně diskutujeme a kreativně se odreagováváme atd. Vrcholem snažení je splnění společné výzvy pro skupinu – s omezeným časem i zdroji připravit mimořádnou akci. Na konci největší zkoušky má však každý možnost navrhnout svůj osobní projekt; promyslet si cestu, jak dosáhnout svého snu.

 

Program vznikl v rámci projektu KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji, který je spolufinancován EU.

 

       Rozmarýnek

 

Rychta

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
pracoviště Rychta
Krásensko 76, 683 04, p. Drnovice
Tel.: 517 385 429
Kontaktní osoba: Jitka Vágnerová
E-mail: jitka.vagnerova(at)lipka.cz

 

Pobytové programy jsou kvalitní alternativou škol v přírodě. Žáci během nich rozvíjí své znalosti zejména v biologii, geografii, ekologii, environmentalistice, občanské výchově a historii. Pobyt je koncipován jako projektový – na jednotlivé výukové bloky navazuje samostatný výzkum, jehož výsledky žáci prezentují a obhajují před ostatními spolužáky. Při práci na projektu se žáci učí postupovat dle výzkumných metod a využívají přitom zázemí Rychty – odbornou literaturu, výpočetní techniku a rozmanité přírodovědné pomůcky. Výuka neprobíhá pouze v areálu Rychty, ale především ve vybraných lokalitách Moravského krasu a okolí Krásenska, které využíváme jako „živou učebnici“.

 

Konkrétní program kurzu je upraven po dohodě s učitelem. Optimální délka pobytu je 5 dnů, nabízíme však i kratší varianty. Průměrná délka programu během týdne je 40 vyučovacích hodin

 

Ceny pobytů pro školy najdete v našem ceníku.

 

 

6.–9. ročník ZŠ, SŠ

PŘÍRODA NAOSTRO

- terénní a projektová výuka, badatelská metoda, zážitková pedagogika, místně zakotvená výuka

 

Týden je zaměřen na praktickou biologii a ekologii. Jeho těžištěm je terénní práce, praktická pozorování ve vybrané lokalitě a badatelská výuka. Žáci si vytváří vlastní výzkumnou otázku a hypotézu, navrhují vlastní postup výzkumu, sbírají data, analyzují je, interpretují a snaží se jim porozumět.

 

Během týdne vás kromě badatelské výuky čeká:
•    terénní exkurze do vybrané lokality Moravského krasu (je možná i v cyklovariantě)
•    motivační průběžná hra na téma evoluce
•    entomologické a hydrobiologické odlovy, ornitologická pozorování
•    hodnocení kvality přírodního prostředí
•    témata jako invazní druhy organismů, evoluce, znečištění vod a další dle vaší volby

  Soubory ke stažení: PDFPDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
8.–9. ročník ZŠ, SŠ

ČLOVĚK vs. DIVOČINA

- mezipředmětová, terénní a projektová výuka, badatelská metoda, zážitková pedagogika, místně zakotvená výuka

 

V tomto opravdu terénním pobytovém týdnu žáci zažijí dobrodružství v „divočině“, kde stráví noc. V průběhu programu budou pracovat s různými biologickými a geografickými pomůckami a metodami. Přímo v terénu porovnají biodiverzitu kulturní a přírodě bližší krajiny, formou simulační hry pak rozhodnou o jejím dalším využití. Budou rozvíjet týmové role a spolupráci v malých skupinách, ve kterých nejen splní zadané úkoly, ale svou práci si i naplánují, rozdělí a budou řídit.


Během týdne vás kromě přespání v terénu čeká:
•    odlovy bezobratlých živočichů ve vodě i na souši pomocí různých metod
•    práce s mapovými podklady a orientace v terénu
•    zpracování výstupů z vlastních průzkumů a jejich aplikace
•    závěrečná diskuzní simulační hra
•    témata jako přírodě blízká krajina, zaniklé vesnice, návrat velkých savců do naší přírody, principy ochrany přírody

  Soubory ke stažení: PDFPDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
8.–9. ročník ZŠ, SŠ

TÝDEN PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT

- mezipředmětová výuka, projektová výuka, simulační hry

 

Žáci se seznámí se vztahem člověka a životního prostředí v širším slova smyslu. Budeme se zabývat šetrným zacházením s přírodními zdroji, ekologickým stavitelstvím a dalšími aspekty udržitelnosti v praktickém životě. Vrcholem týdne je mezipředmětově orientovaný projekt „Ekodům“. Program vyučujeme od listopadu do března.

Během týdne vás kromě projektové výuky čeká:
•    průzkum stavu životního prostředí České republiky

•    terénní exkurze do vybrané lokality, zaměřená na krajinu a zvolená biologická témata
•    debata o chudobě jako jednom z aktuálních globálních problémů

•    veřejné projednávání obchvatu města či jiná simulační hra dle vaší volby
•    témata jako energeticky úsporná opatření, hospodaření s vodou, přírodní zdroje a další

  Soubory ke stažení: PDFPDF   Rychta
4.–7. ročník ZŠ

JAK PŘEŽÍT DOBU LEDOVOU?!

- mezipředmětová výuka, terénní a projektová výuka, zážitková pedagogika, místně zakotvená výuka

 

Týden nabízí mezipředmětovou terénní a projektovou výuku i zážitky. Vraťte se s námi v čase a podnikněte výpravu do doby ledové, kdy naše kraje brázdili lovci sobů a koní. Vyzkoušíme, jak se pohybovat v přírodě i v náročnějších podmínkách, jak těžké je zvládnout některé pravěké techniky či jak závislí jsme na přírodě. Zjistíme, co musíme vědět o přírodních procesech a zdrojích, abychom přežili. Během výukových programů a projektů vypátráme adaptace rostlin a živočichů k přečkání zimního období. Žáci si procvičí praktické přírodovědné dovednosti, práci s literaturou i prezentaci výsledků své práce před ostatními. Za příznivých sněhových podmínek vyrazíme do terénu i na sněžnicích. Program vyučujeme od listopadu do března.

Během týdne vás kromě projektové výuky čeká:
•    archeologická výprava do dob minulých
•    střílení z luku a využití replik skutečných zbraní a nástrojů z doby kamenné
•    glaciální expedice po stopách lovců sobů a koní do Moravského krasu
•    zkoumání přizpůsobení živočichů a rostlin zimnímu období
•    lovecká výprava s rozděláváním ohně

 

Podívejte se na VIDEOSPOT z programu.

 

#youtubevideo#pa7CHoGQgr8#

  Soubory ke stažení: PDFPDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
4.–5. ročník ZŠ

KOUZLO VÁNOC

- mezipředmětová výuka, badatelská metoda, řemesla, vánoční zvyky a tradice, zážitková pedagogika

 

Zákeřný Chaos ukradl našim kamarádům živlům kouzlo Vánoc. Jak je nyní oslaví?

Tento pobytový program je určen pro zimní období od sv. Martina až po Vánoční svátky. Žáci se během týdne se čtyřmi živly blíže seznámí pomocí pokusů a bádání a pomohou jim Vánoce zachránit. Program provází rukodělné činnosti zaměřené na tradice a předvánoční zvyky. Jedná se o upravený osvědčený pobytový program Živly naživo.

 

Během týdne vás kromě vánočních zvyků čeká:
•    bádání a pokusy zaměřené na čtyři živly
•    pečení cukroví, výroba vánočních ozdob a dárků pro kamarády i rodinu

•    řemesla a tvoření nspirovaná Vánocemi

•    nečekané zážitky, například společné chvíle s vánoční atmosférou či pohyb v terénu na sněžnicích
•    témata jako fyzikální vlastnosti tekutin, proudění vzduchu a další

 

     ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
4.–6. ročník ZŠ

ŽIVLY NAŽIVO

- mezipředmětová výuka, badatelská metoda, řemesla, zážitková pedagogika

 

Pobyt je připraven pro zimní období, kdy velká část programů probíhá v teple Rychty. Žáci se budou během týdne zabývat jednotlivými živly – jejich úkolem bude získat zpět sílu, kterou živlům sebral zákeřný Chaos. S vodou, vzduchem, zemí i ohněm se žáci seznámí formou badatelské výuky a rukodělných činností. Praktickým použitím mezipředmětových dovedností porozumí přírodě v širších souvislostech. Přijeďte za námi bádat a zkoumat, pozorovat půdní živočichy, nastražit fotopasti, stopovat, vyrábět a hrát si. Program vyučujeme od listopadu do března.

Během týdne vás kromě badatelské výuky a pokusů čeká:
•    bourání předsudků a bariér při kontaktu s živočichy chovanými v našich teráriích
•    řemeslné a rukodělné činnosti, jako pečení chleba a výroba svíček
•    nečekané zážitky, například pohyb v terénu na sněžnicích či večerní venkovní program

•    nevšední výukové pomůcky, jako fotopasti, mikroskopy a binokulární lupy

•    témata jako využití bylin, pobytová znamení zvěře, půdní bezobratlí živočichové a další

  Soubory ke stažení: PDFPDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
1. ročník SŠ

ZA JEDEN PROVAZ

Adaptační a stmelovací třídenní pobytový program. Těžištěm je simulační hra, ve které se z žáků stávají investigativní žurnalisté. Ti postupným pátráním odhalují, kdo stojí za machinacemi s pozemky a za dalšími nekalostmi. Samostatné i skupinové aktivity pomáhají žákům poznat sebe, spolužáky i učitele.

 

Během týdne vás kromě luštění složitých zápletek čeká:
• pátrání v reálném prostředí vesnice
• práce s technikou a natáčení vlastních reportáží
• rozvoj kritického myšlení
• skupinové aktivity a tmelení kolektivu

 

Krátký videospot k programu.

  Soubory ke stažení: PDFPDF   Rychta

 

Jezírko

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
pracoviště Jezírko
Adresa pro zasílání pošty:
Lesní škola Jezírko čp. 97
pošta Brno-Soběšice 644 00
Tel.: 545 228 567
Kontaktní osoba: Ingrid Boučková
E-mail: jezirko(at)lipka.cz

 

Pobytové ekologické výukové programy Jezírka jsou určeny pro žáky 1. až 6. ročníku ZŠ, navazují na RVP a jsou vhodným doplněním výuky v rámci různých předmětů. Pobyty můžete celoročně využít jako školu v přírodě nebo na začátku roku ke stmelení kolektivu. Zvláště v jarních a podzimních měsících probíhá většina programu v terénu.

 

Programy jsou připraveny a vedeny kvalifikovanými lektory. Klademe důraz na odbornou správnost a aktuálnost předávaných informací, do programů zařazujeme nové výukové metody a přístupy. Našimi hlavními zásadami jsou především respektující přístup k dětem, zajištění bezpečné atmosféry a podpora dobrých vztahů ve skupině. Výukové programy lze využít při naplňování ŠVP.


Délka pobytu je 4 nebo 5 dní, program vedený pedagogy Lipky zahrnuje zpravidla 23–28 vyučovacích hodin. Program je optimální realizovat pro 15–32 žáků.


Žáci a učitelé jsou ubytováni v nové budově ve 2- až 6lůžkových pokojích s celkovou ubytovací kapacitou 34 lůžek.

 

Cena pobytu ve šk. roce 2017/2018 činí celkem 1800 Kč/žák nebo 2200 Kč/žák dle zvolené varianty. Cena zahrnuje program, ubytování, stravování 5krát denně a pitný režim.Ceník pobytových programů Jezírka naleznete zde.

Pro více informací o pobytech pracoviště Jezírko klikněte sem.

 

1.–2. ročník ZŠ

Zakletý les

Kam zmizely z lesa prameny, potoky a studánky? A proč se z lesa odstěhovala zvířata? Formou pohádkového příběhu, her i vlastního zkoumání žáci objevují zákonitosti přírody a vracejí do vysušeného lesa vodu. Čeká je výlet spojený s dorozumíváním zvířat, zkoumání drobných živočichů v lesní hrabance, tvořivé a pohybové aktivity a pečení chlebánků v peci nebo na ohni.

Program vyučujeme od března do října.

  Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
1.–4. ročník ZŠ

KDO NESPÍ, NEZASPÍ

Jaká jsou tajemství zimního lesa? Která zvířata můžeme sledovat, i když je všude sníh a mráz? Žáci během programu objevují, jaké děje probíhají v přírodě v zimě, a učí se správným zásadám pobytu člověka v zimní přírodě. Čeká je výlet spojený se stopováním zvířat, práce se dřevem, příprava ohně a vaření na ohni. Součástí programu je také večerní dobrodružné putování lesem a objevování tajů noční přírody.

Program vyučujeme od listopadu do března.

 

  Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
1.–4. ročník ZŠ

OD MARTINA DO TŘÍ KRÁLŮ

Pojďme se společně připravit na Vánoce! Pobyt je připraven pro zimní období, kdy větší část programu probíhá v teple Jezírka. Během pobytu si žáci vyzkoušejí práci se dřevem a ovčí vlnou, uvaří tradiční pokrm a upečou vánočku. Program je motivován setkáním s mudrcem z dávné doby a jeho příběhem, který prožil. Společně s ním pak žáci putují za kometou. V programu jsou zařazeny pohybové hry v přírodě, večerní stezka lesem a činnosti podporující spolupráci. Program seznamuje žáky s původem některých potravin a oblečení. Žáci si vytváří kladný vztah k domácím zvířatům, během týdne mají možnost se starat o dvě ovce, které Jezírku pro předvánoční čas zapůjčuje Lamacentrum Hády.

Program vyučujeme v listopadu a prosinci.

  Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
3.–6. ročník ZŠ

CO SE DĚJE V LESE

Žáci nahlédnou do nejrůznějších dějů probíhajících v lese, a to přímo v lesním terénu v okolí Jezírka. Žáci si vyzkoušejí roli vědců při botanickém i zoologickém průzkumu, prozkoumají, jakou úlohu zastávají v lesním ekosystému jeho jednotlivé složky, jaké jsou vztahy a vazby mezi nimi a co se stane, když dojde k jejich narušení. Zjistí, jaké důležité funkce zastávají na planetě Zemi lesy. V programu nechybí pohybové hry v lese a drobné aktivity podporující spolupráci v kolektivu.

Program vyučujeme od září do října a od března do června.

 

 

  Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
3.–6. ročník ZŠ

VODA – PRAMEN ŽIVOTA

Kdo je to blešivec, splešťule či pošvatka? Žáci získají přehled o měnícím se vodním prostředí a prozkoumají působení člověka na vodu v krajině. Vydají se po stopách potůčku, sami si vyloví a určí živočichy vázané na stojaté i tekoucí vody. Stanou se autory vlastního příběhu vodního živočicha. Na modelu vodního toku určují záplavová území, rozlišují mezi přirozeným a regulovaným vodním tokem, zabývají se základními otázkami povodňové prevence. Zamýšlejí se také nad možnostmi výroby energie pomocí vody, prakticky si některé možnosti vyzkoušejí.

Program vyučujeme v září a od dubna do června.

 

 

  Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
4.–6. ročník ZŠ

Probádejte svět

Kdy jste naposledy nad něčím bádali? V rámci programu se žáci promění v badatele, kteří si stanoví svou výzkumnou otázku, zkusí předpovědět její výsledek a následně ji s odbornými pomůckami aktivně zjistí. Před tím si ovšem vyzkouší například roli badatelů při botanickém průzkumu, otestují odolnost brněnských hornin a prozkoumají, kdo žije v našem jezírku. Posléze věnují celý den svému bádání. Na konci pobytu zúročí nabyté znalosti v únikové hře. V programu jsou zařazeny pohybové hry v lese a  je kladen důraz na spolupráci a rozvíjení badatelských schopností.

Program vyučujeme od září do října a od dubna do června.

     ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
4.–6. ročník ZŠ

TAJEMSTVÍ STARÉ HÁJENKY

Víte, jak se žilo v hájence? Co všechno měl a má hajný na starosti? A co obnáší život lesníka na samotě v hájence? Programem vás provede hajný, se kterým žáci objeví různá tajemství lesa. Během programu si žáci vyřežou dřevěnou lžíci, budou sledovat kácení suchého stromu v lese a dřevo následně zpracují na topení v peci, ve které si upečou slané a sladké koláče. Nastraží fotopast, pomocí které budou sledovat život v lese, a seznámí se s lesnickými značkami, jež mohou vidět na stromech v lese. Do programu jsou zařazeny pohybové hry v přírodě, praktické ukázky z lesnické činnosti a aktivity podporující spolupráci. V průběhu celého pobytu žáci hrají deskovou hru, ve které se starají o svůj díl lesa. Program klade důraz na význam biologické rozmanitosti lesních ekosystémů a prostřednictvím didaktických her seznamuje žáky s koloběhem živin.

Program vyučujeme od listopadu do března.

  Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko

© LIPKA 2020