Přírodní zahrada všemi smysly

 

 

Hlavním cílem projektu je podpora environmentálního vzdělávání, zaměřená na žáky se speciálními potřebami a na environmentální vzdělávání jejich pedagogů. Pomocí zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod je podporován rovný přístup ke vzdělávání. Těchto cílů budeme dosahovat v rámci ekologických výukových programů v přírodní zahradě Lipky, kdy pomocí zážitkového učení propojíme environmentální výchovu s osobnostní a sociální výchovou.

Projekt se zaměřuje také na integraci žáků 1. stupně běžné a speciální školy.

 

Součástí projektu je také snaha o inspiraci  pedagogů škol pro zrakově postižené k vytváření vlastních EVP, zařazování průřezového tématu EV do ŠVP a posilování dovedností k využití vlastní zahrady partnera projektu podobným uzpůsobením jako jsou zahrady pracovišť Lipky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní výstupy projektu

 • vytvoření a realizace čtyř výukových programů  pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a čtyř výukových programů pro společnou skupinu žáků z běžné a speciální školy
 • integrace žáků – získaní nových přátelských vazeb, reálný náhled na vlastní možnosti a schopnosti
 • vytvoření čtyř typů pracovních listů využívaných ve výukových programech
 • realizace čtyř odborných náslechů a třech seminářů pro pedagogy Lipky k získání zkušeností pro práci s dětmi se speciálními potřebami
 • realizace čtyř environmentálních seminářů pro pedagogy speciální školy
 • vytvoření cyklu deseti lekcí práce s přírodním materiálem pro pedagogy školy pro slabozraké
 • uvedení deseti  vyučovacích hodin prací s přírodními materiály pro pedagogy ze školy pro slabozraké s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami
 • realizace smyslových stezek v přírodní zahradě

 

 • 70 proškolených pedagogů
 • 370 podpořených dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • 80 podpořených dětí z běžných tříd
 • 12 osob poskytující služby

 

 

Průběh projektu

V průběhu února 2013 byla dokončena Zvuková stezka, která se stala součástí přírodní zahrady na Lipové. Tato zvuková stezka je souborem několika zahradních výukových prvků vytvořených pro využití v environmentálních výukových programech pro žáky speciální školy pro nevidové a slabozraké. Lze ji také kdykoliv během roku využít pro kroužky či návštěvníky ukázkové přírodní zahrady. Zvuková stezka je tvořena následujícími prvky:

 • Zvonička
 • Vodopád
 • Dendrofon
 • Dřevěné válce
 • Znějící spirála


Základní myšlenkou pro tvorbu těchto prvků bylo využití dostupných přírodních materiálů k rozvoji vnímavosti dětí. Využity byly různé druhy dřev a kamenů.

 

 

V týdnu 4.–8. února jsme zrealizovali environmentální výukový program Zima v přírodní zahradě pro žáky speciální a praktické ZŠ Kamenomlýnská.

 

Je zima v zahradě opravdu jen tichá a šedivá? Nebo je i v zimě v zahradě co vidět a dělat? Na tyto otázky žáci hledali odpovědi prostřednictvím řady aktivit v interiéru, ale zejména přímo venku v přírodní zahradě.

 

Stěžejním tématem jedné části výukového programu byly zvuky. Žáci zkoušeli zvuk vyjádřit kresbou, v terénu naslouchali skutečným zvukům městské zahrady, sami vytvářeli zvuky pomocí přírodnin nalezených v terénu a poznali tak, které materiály se dobře hodí k výrobě hudebních nástrojů. Na zahradních zvukových prvcích (zvuková spirála, dendrofon, zvonička, přesýpací koule) zbudovaných v rámci projektu ze dřeva a kamene, vyjadřovali zvukem rozličné nálady a děje. Sami si pak vyrobili z odpadního zahradního materiálu (větve z prořezávky) malé třídní dendrofony.

 

Druhá část programu byla zaměřena na živočichy, které lze v zimní zahradě potkat. Na holých stromech mohli žáci dobře pozorovat sýkory a havrany. Prostřednictvím dřevěné ptačí galerie se seznámili s některými dalšími druhy ptáků lidských sídlišť. Poznali význam přírodní zahrady, s různorodou paletou bobulí a semen, pro zpěvné ptactvo v obydlené krajině. Naučili se správně vyrobit a umístit jednoduché krmítko pro sýkorku. V zahradě stopovali kočku a pomocí keramických modelů se seznámili se stopami dalších živočichů.Výukový program žákům ukázal nové možnosti pozorování a objevování zimní zahrady a přírody obecně a to nejen zrakem, ale i dalšími smysly, tentokrát zejména sluchem a hmatem.

 


5. 3. 2013 se uskutečnil environmentální seminář Louka pro pedagogy ZŠ Kamenomlýnská. Obsahem semináře byl tentokrát ekosystém louky, jeho obyvatelé, vztahy mezi organismy a prostředím a ovlivnění člověkem. Účastníci měli možnost získat informace o původu lučních ploch, jejich údržbě a managementu chráněných území. Měli příležitost pochopit blíže detaily ochrany druhů na různých typech luk, co je plán péče, jaký je význam pastvy a sečení.Během ukázek aktivit posbírali cenné podněty a nápady do výuky, jak dětem zprostředkovat vztah lučních rostlin a vývoje motýlů a brouků, význam opylení nejen včelami, ale i pavouky a dalšími živočichy. Získali inspiraci k výrobě vitrážového motýla, včely z olšové šišky nebo vonných bylinkových pytlíčků. Naučili se pracovat s bylinami ve výuce a odnesli si mnoho nápadů.Na závěr si účastníci vztahy v lučním ekosystému zopakovali prostřednictvím pracovního listu.

 

V rámci projektu  se dále učitelé SŠ, ZŠ a MŠ pro zrakově postižené naučili v řemeslných dílnách pracovat s různým  přírodním materiálem. Poté, co si práci vyzkoušeli v prostorách Lipky, naplánovali a realizovali řemeslné dílničky se žáky. V posledním období tak učitelé se svými žáky tkali, metodou plstění si vyrobili pouzdra na drobnosti a vyzkoušeli i práci s drátem. V rámci pilotování vždy byla zvolena jedna třída, která si práci vyzkoušela. Zaujetí, se kterým žáci pracovali a krásné výrobky motivovaly i další děti, aby si spolu se svým pedagogem nějaké to řemeslné tvoření vyzkoušely. A tak se v průběhu času stávalo, že kromě pilotní třídy se řemeslným kurzům věnovalo dle schopností více dětí zároveň. V příštích dnech čekají naše žáky každoroční velikonoční dílny.  Rok co rok kantoři pátrají po nových inspiracích pro práci s dětmi. Letos to bylo jednoduché. Rozhodli se, že získané znalosti využijí a tvoření z drátu a orobince si vyzkouší se všemi žáky naší školy.

 

 


Fotogalerie:


© LIPKA 2020