XVIII. ROČNÍK SOUTĚŽE DIPLOMOVÝCH PRACÍ

Soutěž diplomových prací se vztahem k životnímu prostředí a ekologii v Jihomoravském kraji vytváří podmínky pro mezioborové setkávání a dialog studentů přírodovědných, humanitních i technických oborů se zaměstnanci Odboru životního prostředí Jihomoravského kraje a se zástupci z praxe.


 

Letos se uskuteční XVIII. ročník Soutěže diplomových prací, který se věnuje tematice životního prostředí. Studenti mohou přihlašovat své závěrečné práce magisterského i bakalářského stupně obhájené na podzim či v zimě nebo na jaře v létě v akademickém roce 2019/2020. Všechny práce budou posouzeny komisí složenou z akademických pracovníků a odborníků z firemní praxe i neziskového sektoru. Nejlepší práce budou oceněny na závěrečné mezioborové konferenci.

 

ODMĚNY A OCENĚNÍ:

Tři nejlepší diplomové a bakalářské práce získají finanční odměnu 3 až 10 000 Kč – cenu předá zástupce Jihomoravského kraje na studentské konferenci (konec listopadu 2020). Všichni přihlášení získají publikační výstup ve sborníku s ISBN.

 

KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT?

 • absolvent bakalářského studia

 • absolvent magisterského studia

 

JAKÉ JSOU PODMÍNKY?

 • závěrečná práce souvisí s tematikou životního prostředí, ekologie a zdravého životního stylu a má vztah k území Jihomoravského kraje

 • obsahuje původní výsledky vědeckého výzkumu
 • je obhájena na podzim či v zimě nebo na jaře v létě v akademickém roce 2019/2020.
 • podrobněji viz Systém hodnocení a harmonogram soutěže

 

JAK SE LZE DO SOUTĚŽE PŘIHLÁSIT?

 • vyplnit přihlašovací formulář na bit.ly/soutez-dp
 • zaslat text práce a posudky vedoucího i oponenta na adresu jana.frodova(at)lipka.cz
 • osobně doručit či zaslat poštou práci a vytištěné posudky na adresu

Soutěž diplomových prací

Lipka – pracoviště Kamenná

Kamenná 20, 639 00 Brno

 • to vše stihnout do 30. června 2020!

 

V případě dotazů se obraťte na Mgr. Janu Frödovou jana.frodova(at)lipka.cz.

 


XVII. ROČNÍK SOUTĚŽE DIPLOMOVÝCH PRACÍ

Vyhodnocení XVII. ročníku Soutěže diplomových prací proběhlo v rámci tradiční mezioborové konference v úterý 26. listopadu 2018 v prostorách KÚ JMK v Brně. V roce 2018 bylo přihlášeno 24 prací, z toho 5 prácí v bakalářské kategorii a 19 v kategorii diplomové. Komise hodnotitelů ocenila tři bakalářské a čtyři diplomové práce.


V kategorii BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ získali ocenění:

 1. Analýza biodegradabilních plastů v půdách

  Natálie Paluchová (Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí) vyvinula a ověřila dvě analytické metody, které jsou schopny identifikovat a kvantifikovat rezidua biodegradabilních polymerů v půdách.

 2. Flóra a vegetace území v okolí obce Mokrá-Horákov východně od Brna
  Marcel Bartoš (Ústav botaniky a zoologie) v rámci terénního výzkumu zaznamenal výskyt 480 taxonů cévnatých rostlin a 37 taxonů mechorostů, zdokumentoval nejdůležitější vegetační typy pomocí fytocenologických snímků v okolí obce Mokrá-Horákov.

 3. Adaptace městského prostředí na klimatické změny

  Kateřina Kührová (Ústav vodního hospodářství krajiny) analyzovala vliv dvou adaptačních opatření na okolní prostředí v klimatických podmínkách města Brna (prototyp City Cell a zelená střecha v Otevřené zahradě).

 

V kategorii DIPLOMOVÝCH PRACÍ získali ocenění:

 1. Výzva jménem venkov

  Petra Klumparová (Ústav urbanismu) vytvořila manuál určený pro starosty malých vesnic s podtitulem Jak stavět na vesnici.

 2. Významnost anatomické integrace xylému v podmínkách limitující dostupnosti vody v prostředí

  Dita Krabičková (Ústav experimentální biologie) pomocí experimentu zjistila, k jakým strukturním změnám v xylému dochází působením sucha.

 3. Struktura a distribuce společenstev pavouků (Araneae) v závislosti na ochranářském managementu přírodní památky Pláně

  Tomáš Hamřík (Ústav ochrany lesů a myslivosti) zkoumal vliv disturbance seče, řízeného vypalování a bezzásahovosti na abundanci, druhovou bohatost, výskyt vzácných a ohrožených druhů a druhovou a funkční kompozici pavouků.

 

Cena Komise hodnotitelů:

Struktura expoziční lesostepi ve střední Evropě

Cenu komise hodnotitelů získal Kryštof Chytrý (Ústav botaniky a zoologie) za zmapování struktury expoziční lesostepi v několika lokalitách severní Panonie.

 

Cena Odboru životního prostředí JMK:

Hodnocení kvality/zdraví půdy v blízkosti obce Bohaté Málkovice

Cenu odboru životního prostředí získala Kateřina Suchá (Ústav vodního hospodářství krajiny) za vyhodnocení vybraných indikátorů kvality půdy z experimentální plochy, která je dlouhodobě zpracována minimalizační technologií v blízkosti obce Bohaté Málkovice.

 

Anotace všech soutěžících prací najdete ve sborníku Studenti pro Jihomoravský kraj 2019.

 

Informace o proběhlých ročnících soutěže

Soubory ke stažení:
lipka_studenti-pro-jmk-2019_web--f11988.pdf  (pdf, 3.9 MB), 06.12.2019, 11:13
Fotogalerie:


FOTOGALERIE

© LIPKA 2020