MOBIL – CO NEVYČTEME Z DISPLEJE


Kolik milionů nepoužívaných mobilů leží v našich šuplících? Tušíte, co všechno je skryté za jejich výrobou? Jak souvisí například s konfliktem v Demokratické republice Kongo? Program odkrývá environmentální, sociální i ekonomické problémy spojené s výrobou, spotřebou a likvidací elektroniky, kterou denně používáme.


Rozšířená anotace


Jak souvisí můj mobil s událostmi a problémy v různých částech světa? Může být mobil a jiná elektronika „zelený“, environmentálně příznivý? V programu žáci hledají odpovědi zejména na tyto otázky – zjistí, kolik toho mobil za svůj životní cyklus nacestuje, v případových studiích se seznámí s příklady dopadů výroby, spotřeby a likvidace mobilních telefonů v Demokratické republice Kongo (spojitost těžby nerostů pro elektronický průmysl a probíhajícího ozbrojeného konfliktu), Jihoafrické republice (neférové vystěhovávání obyvatel z území určených pro těžbu nerostů), v Číně a České republice (pracovní podmínky při výrobě elektroniky) a v Ghaně (nelegální vývozy elektroodpadu z Evropy a jejich likvidace a skládkování v Ghaně spojené s úniky nebezpečných látek). V druhé části programu se žáci seznámí s příklady dobré praxe, zamýšlí se nad možnostmi řešení, vyjádří svůj postoj ke spotřebitelské odpovědnosti a diskutují o něm.


Základní údaje o programu


Čas programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
1.–4. ročník SŠ

Optimální počet účastníků
15–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Lipka – pracoviště Kamenná, Kamenná 20, 639 00 Brno

Požadavky na účastníky
přezůvky, svačina (pitný režim je zajištěn)


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žáci si uvědomují souvislosti mezi věcí denní potřeby (mobil) a problematikou stavu životního prostředí, pracovními podmínkami a sociální i ekonomickou situací v různých částech světa.

Výstupy
Žák/dítě:
 • vyjmenuje důležité materiálové složky mobilu
 • vypočítá, jaké vzdálenosti po světě urazí vybrané materiálové složky mobilu, než se z nich stane mobil
 • popíše fotografie související s životním cyklem mobilu
 • vlastními slovy interpretuje případovou studii související s životním cyklem mobilu
 • vyjádří svůj postoj k možnostem spotřebitelské odpovědnosti a formuluje argumenty pro svůj postoj


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
 • Dle RVP G: Environmentální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Dle RVP SŠ a SOŠ: Člověk a životní prostředí, Občan v demokratické společnosti


Vzdělávací oblast
Dle RVP G: Člověk a příroda / Geografie, Biologie, Chemie; Člověk a společnost / Občanský a společenskovědní základ; Člověk a zdraví / Výchova ke zdraví.

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence občanské