ENERGIE ZE SLUNCE


Slunce, voda, vítr. Můžeme z těchto zdrojů získat dostatek energie pro naše domácnosti? V průběhu programu si žáci díky interaktivním prvkům v zahradě vyzkouší, na jakém principu fungují větrné, vodní a fotovoltaické elektrárny, pojmenují jejich výhody a nevýhody a možnosti jejich využití na území České republiky.


Rozšířená anotace


Plněním praktických týmových úkolů si žáci vybaví vztahy mezi veličinami z oblasti energií (práce, energie, výkon a účinnost). Pojmenují dnes využívané zdroje energie, roztřídí je mezi zdroje obnovitelné a neobnovitelné a pomocí názorné ukázky se seznámí se současnou mírou jejich využití.Žáci si ve skupinách vytvoří vlastní domácnost a zapojí do ní všechny spotřebiče, které by pro její chod potřebovali.

S využitím wattmetrů zjistí, jaký celkový příkon by jimi vybavená domácnost potřebovala, aby mohla bezpečně a pohodlně fungovat. V následující části programu se žáci vydají do zahrady a s využitím interaktivních stanovišť v Otevřené zahradě se budou žáci seznamovat s principy fungování získávání obnovitelných zdrojů energie. se přenesou do pozice zástupců firmy, jejichž úkolem bude tuto spočítanou energii pro domácnost zajistit, a to pouze s využitím lokálních obnovitelných zdrojů.

K tomu žáci využijí interaktivní stanoviště Otevřené zahrady věnovaná tekoucí vodě, větrnému proudění, fotovoltaickým panelům a solárním kolektorům. Při plnění týmových úkolů se budou zabývat možnostmi využívání vodní a větrné energetiky a principům fungování fotovoltaických panelů a solárních kolektorů.

Zhodnotí výhody a nevýhody těchto zdrojů a možnosti jejich rozšíření v blízké budoucnosti.


Základní údaje o programu


Délka programu
3 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
7.–9. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
20–25

Místo začátku a konce programu – popis místa
Areál Otevřené zahrady Nadace Partnerství, Údolní 33, Brno. Program se odehrává venku na vybraných stanovištích Otevřené zahrady (Vodní tok, Síla větru, Fotovoltaický květ, Sluneční energie, Cesta světla, zastřešená outdoorová učebna).

Požadavky na účastníky
Vhodné oblečení (spíše terénní), vhodná obuv, svačina. V případě potřeby si žáci přinesou vlastní pláštěnku, program je realizovatelný za každého počasí.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žák přemýšlí o možnostech postupného přechodu k udržitelnému životu a obnovitelným zdrojům energie.

Výstupy
Žák/dítě:
  • zjistí příkony základních spotřebičů využívaných v domácnosti
  • využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem
  • změří příkon spotřebičů wattmetrem (zjistí příkon běžných domácích spotřebičů – rychlovarná konvice, nabíječka mobilního telefonu,….)
  • vypočítá celkový příkon spotřebičů v domácnosti
  • zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska jejich vlivu na životní prostředí
  • zhodnotí výhody/nevýhody a podmínky pro využívání různých obnovitelných zdrojů energie v podmínkách ČR


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  • Environmentální výchova / Základní podmínky života


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda / Fyzika

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence sociální a personální