ORGANISMUS JMÉNEM VODA


Proč je dnes vody moc nebo málo? Při hrách a aktivitách žáci přemýšlejí o koloběhu vody i příčinách a dopadech jeho narušení. Díky modelu říčních koryt se seznámí s dopady regulace vodních toků a s možnostmi využití energie vody.


Rozšířená anotace


Ve světě bývalo vody právě tak akorát. Dnes je jí buď moc, nebo málo. Proč tomu tak je? Kde se voda bere a kam teče? Při hrách, pokusech a aktivitách žáci přemýšlí o koloběhu vody v přírodě, úloze slunce a vegetace i příčinách a dopadech narušení tohoto životodárného cyklu. Žáci se díky funkčnímu modelu říčních koryt seznámí s dopady regulace říčních toků na krajinu a s možnostmi využívání energie vody.


Základní údaje o programu


Čas programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
7.–9. ročník ZŠ, SŠ

Optimální počet účastníků
15–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Program začíná a končí na pracovišti Jezírko.

Požadavky na účastníky
Terénní oblečení a obuv, pláštěnka, přezůvky, svačina, pití.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program vede žáky k vnímání vody v krajině jako jedné z nejdůležitějších složek pro živou přírodu a k uvědomění si významu přirozených povodní a příčin a důsledků povodní ovlivněných lidskou činností.

Výstupy
Žák/dítě:
  • si uvědomí přímou závislost člověka na přírodě,
  • porozumí provázanosti organismů a prostředí a zná důsledky jeho narušení,
  • rozumí historickému vývoji vztahu člověka a přírody a vzájemné závislosti ekonomického a sociálního rozvoje se stavem životního prostředí,
  • účinně spolupracuje s ostatními při řešení environmentálních problémů, vnímá názory druhých.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
    Environmentální výchova/ Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence komunikativní