Pásl ovčák ovce


Víte, že ovce pomáhají stěhovat rostliny? A proč je dobré mít ovečky v krajině? Pohladíte si a nakrmíte živé ovečky, čeká vás tvoření z ovčí vlny. V adventní době máme na Jezírku zapůjčené dvě ovce z Lamacentra.


Rozšířená anotace
Základní údaje o programu


Čas programu
3 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
1.–3. ročník ZŠ, MŠ od 5 let

Optimální počet účastníků
15–45

Místo začátku a konce programu – popis místa
Program začíná a končí na pracovišti Jezírko. Program je částečně terénní, výuka v terénu probíhá za každého počasí.

Požadavky na účastníky
Terénní oblečení a dobrá terénní obuv, pláštěnka, přezůvky, svačina, pití.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Vazba mezi živočichy a šířením semen zoochorním způsobem, význam pastvy pro krajinu a zachování biodiverzity.

Výstupy
Žák/dítě:
  • Samostatně vyrobí ovci z ovčí vlny.
  • Vyjmenuje členy zvířecích rodinek.
  • Nakrmí ovci a zblízka ji pozoruje.
  • Popíše přizpůsobení rostlin zoochornímu způsobu šíření semen (za pomoci živočichů).
  • Uvede příklady rostlin, které se šíří zoochorně.
  • Popíše roli ovcí při šíření semen rostlin a zachování biodiverzity luk a pastvin.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
    Environmentální výchova: Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a svět práce

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence komunikativní
  • kompetence pracovní