Z bláta do pouště


Proč v krajině chybí voda? Prozkoumáme aktuální problematiku sucha v souvislosti s naším hospodařením. Žáci budou v konkrétní zemědělské krajině hledat příčiny i důsledky a navrhnou řešení vedoucí ke zlepšení situace.


Rozšířená anotace


Sucho, nedostatek vody, povodně, eroze, to jsou pojmy, které v posledních letech v souvislosti s Českou republikou slýcháme čím dál častěji. Může si za sucho člověk sám, nebo je to přirozený proces? Co má společné sucho a povodně? To vše se žáci dozví přímo v terénu v zemědělské krajině v okolí Krásenska. Žáci se vžijí do role vědců, kteří budou hledat pro obec Krásensko důvody, proč tu v létě dochází voda. Budou pracovat ve skupinách, které budou zkoumat jednoho „podezřelého” ze sucha (např. hospodaření v lesích, přílišná zástavba, odvodnění krajiny). Pomocí praktických úkolů v terénu a názorných pokusů zjistí, jak daný „podezřelý” může za sucho krajině. Každá skupina na závěr představí své téma a předvede pokusy, kterými dovysvětlí dopady konkrétního tématu vodu v krajině. Na závěr žáci diskutují o tom, kterými činnostmi člověk nejvíce ovlivňuje množství vody v krajině, který z nich má nejvážnější dopady na přírodu i lidskou činnost a jaké dopady se budou v budoucnosti pravděpodobně zhoršovat.


Základní údaje o programu


Délka programu
5 hod. včetně přestávek, včetně přestávek

Cílová skupina
8.–9. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
20–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Lipka - pracoviště Rychta, Krásensko 76 (program probíhá v zemědělské krajině v okolí Krásenska)

Požadavky na účastníky
psací potřeby, terénní obuv a oděv, pláštěnka, svačina, pití


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žáci terénním výzkumem a praktickými úkoly identifikují hlavní příčiny nedostatku vody v krajině spojené s činností člověka. Analyzují je, uvádí jejich dopady a predikují jejich vývoj.

Výstupy
Žák/dítě:
  • zhodnotí stav krajiny s ohledem k zadržování vody
  • zjistí příčiny sucha a zhodnotí jejich dopady na přírodu a člověka
  • praktickými ukázkami popíší principy zadržování vody v krajině


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  • Environmentální výchova ZŠ: Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí
  • Environmentální výchova SŠ: Člověk a životní prostředí, Životní prostředí regionu a České republiky


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
ZŠ: Člověk a příroda; Přírodopis, Zeměpis SŠ: Člověk a příroda; Geografie, Geologie

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence občanské