MISE PRO ŠEST NOHOU


Žáci se v roli obhájců hmyzích druhů seznamují s životem svých klientů. Pozorují živé hmyzí exempláře a uvědomují si důležitost hmyzu pro rovnováhu ekosystému. V zahradě Rozmarýnku vyhledají potravní zdroje, úkryty a místa pro zdárný vývoj konkrétních druhů.


Rozšířená anotace


Vydejte se s námi do neuvěřitelně pestrého a zajímavého světa hmyzu.
V průběhu programu žáci průběžně ověřují informace a odpovídají na dotazy uvedené ve fiktivním dopisu, který poslal začínají zahrádkář do zahrádkářského časopisu. Při kontaktu s živými zástupci hmyzu a porovnáváním vzorků v “laboratoři” zjistí základní morfologické znaky hmyzu.

Program vede žáky k poznání, že rozmanité prostředí nabízí dobré životní podmínky pro různé druhy živočichů. V naší přírodní zahradě vyhledají žáci potravní zdroje, úkryty a místa pro zdárný vývoj mláďat konkrétních druhů hmyzu.

Během pohybové hry si v žáci rolích hmyzích rozkladačů, opylovačů a predátorů/lovců uvědomí nezastupitelnost každého živočicha ve fungování ekosystému. Zhodnotí také vliv konkrétních lidských činností nebo přírodních událostí na fungování celého ekosystému.


Základní údaje o programu


Délka programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
4.–6. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
15–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Lipka - pracoviště Rozmarýnek, Rozmarýnová 6, Brno – Jundrov. Program probíhá v interiéru a v přírodní zahradě Rozmarýnku.

Požadavky na účastníky
přezůvky, svačina, pití, oblečení a obuv vhodné pro pobyt v zahradě přiměřené aktuálnímu počasí.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí.

Výstupy
Žák/dítě:
  • si vytváří/posiluje kladný postoj ke hmyzu (vnímá hmyz jako zajímavou a různorodou skupinu živočichů, která má nezastupitelnou roli v ekosystému)
  • ve skupině sestaví vlastní definici hmyzu,
  • v přírodní zahradě najde dvojice/trojice žáků zdroj potravy, úkryt nebo místo pro zdárný vývoj potomků pro konkrétní druh hmyzu,
  • představí ostatním jeden druh hmyzu a vysvětlí jeho roli v ekosystému.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  • Environmentální výchova (Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí)


Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět (1. stupeň ZŠ), Člověk a příroda (2. stupeň ZŠ).

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence komunikativní