PŮDA NENÍ NUDA


Víte, jaká dobrodružství se odehrávají v půdě? Binokulární lupy nám pomohou poznat půdní složky, při hře pochopíme, jak půda vznikla, co je to rozklad a kdo se na něm podílí. Odchytíme a pojmenujeme řadu půdních živočichů a popíšeme jejich vazby k půdnímu prostředí. Pomocí pokusů dokážeme přítomnost půdní vody a vzduchu.


Rozšířená anotace


Ve společném úvodu se žáci naladí na téma programu s fotografiemi a formulují si otázky k tématu.
Jedna část programu je věnována půdě, jejímu složení a vzniku. Žáci rozpoznávají jednotlivé komponenty půdy a pojmenují je. Proběhne průzkum vzorku půdy a pozorování lupou. Prostřednictvím karetní hry žáci odhalí činitele a procesy vedoucí ke vzniku půdy. Provedou důkaz vody a vzduchu v půdě.
Druhá část programu je věnována životu v půdě – půdním živočichům. Budeme je hledat, sbírat a pozorovat, využijeme binokulární lupy a klíče k určování půdních bezobratlých. Na základě seznámení se s potravními vztahy v půdě porozumí žáci významu půdních živočichů a jejich nenahraditelné roli v procesu koloběhu látek v přírodě.
Ve společném závěru žáci formulují nové věty k fotografiím z úvodu a hledají mezi nimi souvislosti spojené se vznikem půdy.


Základní údaje o programu


Délka programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
4.–7. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
10–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Pracoviště Lipová, Lipová 20, Brno-Pisárky, program probíhá v interiéru a v zahradě.

Požadavky na účastníky
přezůvky, svačina, pití


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program vede k zamyšlení nad vznikem a významem půdy a půdních živočichů a ekologických vztahů v přírodě.

Výstupy
Žák/dítě:
  • popíše složky půdy
  • pojmenuje některé půdní živočichy
  • popíše některé ekosystémové vztahy v půdě
  • provede pokusy s půdou a interpretují výsledky
  • provede správně odchyt půdních bezobratlých
  • pozoruje živočichy a přiřadí jim název a místo potravním řetězci
  • popíše činitele a procesy vzniku půdy


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  • Environmentální výchova/ Ekosystémy, Základní podmínky života, Vztah člověka k prostředí


Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence k řešení problémů