Papoušek na větvi – NOVINKA


Poradí si papoušek v zimě u nás v lese? Pomůže mu žluna, ledňáček či sojka? Seznámíme se s běžnými druhy našich ptáků a zjistíme, jak přečkávají zimu. Žáci si vyrobí lojové krmítko, které si odnesou s sebou.


Rozšířená anotace


Program začíná pohádkou o papouškovi, který na začátku zimy uletěl z klece a ztratil se na kraji lesa. Postupně se seznamuje s různými druhy ptáků, kteří mu představují svoje způsoby získávání potravy a přizpůsobení se zimnímu období. Žáci se seznámí s několika typy zobáků, přiřadí k nim pracovní nástroje, které lidé používají k podobné činnosti jako pták svůj zobák při získávání potravy. Sami pak rozdělí plyšové loutky ptáků a obrázky ptáků do skupin podle typu zobáku. Některé způsoby získávání potravy si sami vyzkoušejí. Dále rozdělí potraviny na vhodné a nevhodné pro přikrmování zpěvných a vodních ptáků v zimě a svůj výběr zdůvodní. Ve skupinkách si vyrobí lojové krmítko, které si odnesou s sebou. Venku si zahrají hru na kočku a ptáky létající na krmítko. Podle hlasu se naučí rozeznat několik druhů ptáků. Podle dynamiky skupiny budou zařazeny další pohybové hry v terénu inspirované různými druhy ptáků a jejich způsobem života v zimním období.


Základní údaje o programu


Délka programu
3 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
1.–2. ročník ZŠ, MŠ od 5 let

Optimální počet účastníků
15–50

Místo začátku a konce programu – popis místa
Program začíná a končí na pracovišti Jezírko. Program je částečně terénní, výuka v terénu probíhá za každého počasí.

Požadavky na účastníky
Terénní oblečení a dobrá terénní obuv, pláštěnka, přezůvky, svačina, pití, podle počasí přibalte gumáky.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žáci se seznámí s přizpůsobením ptáků zimnímu období. Na základě vlastních zkušeností a informací získaných během programu odvodí, jaké jsou vhodné či nevhodné druhy potravy pro zpěvné a vodní ptactvo v zimě.

Výstupy
Žák/dítě:
  • rozezná 3 druhy zimujících ptáků podle vzhledu, 2 druhy podle hlasu
  • rozdělí vybrané obrázky ptáků do skupin podle typu zobáku
  • manipuluje s pinzetou, kladívkem či louskáčkem na ořechy
  • vybere vhodné a nevhodné potraviny pro zimující ptáky a výběr zdůvodní
  • bezpečně se pohybuje při pohybových hrách v terénu
  • dodržuje pravidla hry, hraje fair play


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
    Environmentální výchova / Ekosystémy, Základní podmínky života, Vztah člověka k prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět Člověk a svět práce

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence komunikativní
  • kompetence pracovní