VRABČÁKOVY PTÁKOVINY


Žáci prozkoumají tajuplný svět ptáků. Vyrobí si ptačí budku nebo krmítko. Zjistí, čím se mezi sebou ptáci liší a co je ohrožuje.


Rozšířená anotace


Společně nahlédneme to tajuplné ptačí říše. Seznámíme se s nejznámějšími ptačími druhy našich lesů a dozvíme se zajímavosti z jejich života. V terénní části programu si při didaktické hře na vlastní kůži vyzkoušíme, jaká ohrožení na tyto opeřence každodenně číhají. Popřemýšlíme nad důvody, proč vyvěšovat budky a krmítka a společně si poté budku či krmítko vyrobíme.
Program je částečně terénní, výuka v terénu probíhá za každého počasí.


Základní údaje o programu


Čas programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
5.–7. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
15–26

Místo začátku a konce programu – popis místa
Program začíná a končí na pracovišti Jezírko.

Požadavky na účastníky
Terénní oblečení a dobrá terénní obuv, pláštěnka, přezůvky, svačina, pití.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program vede žáky k uvědomění si důležitosti ochrany ptáků a k pochopení rozmanitosti ptačí říše a její závislosti na prostředí.

Výstupy
Žák/dítě:
  • seznámí se s našimi nejznámějšími ptačími druhy
  • vysvětlí příčiny ohrožení některých ptačích druhů člověkem a navrhne možnosti řešení tohoto ohrožení,
  • zdůvodní potřebnost poskytování náhradních možností hnízdění ptáků.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
    Environmentální výchova/ Ekosystémy, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí. Osobnostní a sociální výchova/ Mezilidské vztahy, Kooperace a kompetice, Hodnoty, postoje, praktická etika.


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět Člověk a příroda

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence komunikativní
  • kompetence sociální a personální