Džungle pod nohama


Obyčejní a běžní i vzácní a mizející bezobratlí se dají spatřit všude kolem. Stačí se jen dobře dívat! Budeme poznávat bezobratlé, zejména hmyz, pomocí přímého kontaktu v jejich přirozeném prostředí. Naučíme se je hledat, chytat, pozorovat i určovat.


Rozšířená anotace


Žáci pracují v týmech přímo v terénu na zadané výzkumné otázce. Hledají, odchytávají a určují bezobratlé živočichy a studují jejich vazby na prostředí. Ve výzkumné lokalitě si vysvětlíme pojmy jako biodiverzita, biotop, ekoton. Žáci používají rozmanité entomologické vybavení, lupy, určovací klíče a atlasy. Žáci se zamýšlí nad vlivem činnosti člověka na životní prostředí bezobratlých živočichů a dozvídají se, že pro některé z nich může hrát důležitou roli třeba i změna klimatu.


Základní údaje o programu


Délka programu
5 hod. včetně přestávek, program lze časově upravit dle vašich možností

Cílová skupina
6.–9. ročník ZŠ, SŠ

Optimální počet účastníků
15–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Úvod programu probíhá v zázemí budovy pracoviště Rychta v Krásensku, velká část programu se odehrává na luční a lesní lokalitě asi 500 m za vesnicí.

Požadavky na účastníky
Vybavení: terénní oblečení a obuv, psací potřeby, pití a svačina. Při nepříznivém počasí je nutné program přeložit!


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program využívá přímého kontaktu se světem bezobratlých živočichů. Cílem je podnítit a rozvinout zájem o běžnou přírodu v ČR a vnímavost vůči rozmanitosti života. Žák překonává předsudky a strach z bezobratlých živočichů.

Výstupy
Žák/dítě:
 • vysvětlí vlastními slovy pojem biodiverzita a biotop
 • vyjmenuje alespoň 3 biotopy
 • porovná a najde rozdíly mezi 2 biotopy z hlediska jejich vlastností (oslunění, členitost, management, …)
 • identifikuje v konkrétní krajině místa s nejvyšší biodiverzitou
 • rozliší alespoň 3 skupiny bezobratlých (hmyz, pavoukovci, stonožkovci)
 • charakterizuje přírodní prvky, které ovlivňují druhovou bohatost zkoumané lokality
 • uvede alespoň 2 příklady živočichů, jejichž výskyt v České republice je ovlivněn změnou klimatu
 • navrhne 1 změnu v krajině, která přispěje k podpoře zvýšení druhového bohatství bezobratlých


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  Environmentální výchova:
 • ZŠ: Ekosystémy
 • SŠ: Problematika vztahů organismů a prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
ZŠ: Člověk a příroda (přírodopis); SŠ: Člověk a příroda (biologie)

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální