Džungle pod nohama


Obyčejní a všudypřítomní i vzácní a mizející bezobratlí se dají spatřit všude kolem. Stačí se jen dobře dívat! Budeme poznávat bezobratlé pomocí přímého kontaktu v jejich přirozeném prostředí. Naučíme se je hledat, chytat a poznávat.


Rozšířená anotace


Žáci pracují v týmech přímo v terénu na zadané výzkumné otázce. Hledají, odchytávají a určují bezobratlé živočichy a studují jejich vazby na prostředí. Ve výzkumné lokalitě si vysvětlíme pojmy jako biodiverzita, biotop, ekoton. Žáci používají rozmanité entomologické vybavení, lupy, určovací klíče a atlasy. Žáci se zamýšlí nad vlivem činnosti člověka na životní prostředí bezobratlých živočichů.


Základní údaje o programu


Čas programu
5 hod. včetně přestávek, program lze časově upravit dle vašich možností

Cílová skupina
6.–9. ročník ZŠ, SŠ

Optimální počet účastníků
15–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Program začíná v zázemí budovy pracoviště Rychta v Krásensku, program samotný se odehrává na luční a lesní lokalitě asi 500 m za vesnicí.

Požadavky na účastníky
Vybavení: terénní oblečení a obuv, psací potřeby, pití a svačina. Při nepříznivém počasí je nutné program přeložit!


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program využívá přímého kontaktu s mikrosvětem bezobratlých živočichů. Cílem je podnítit a rozvinout zájem o běžnou přírodu v ČR a vnímavost vůči rozmanitosti života. Žák překonává předsudky a strach z bezobratlých živočichů.

Výstupy
Žák/dítě:
 • žák vysvětlí vlastními slovy pojem biodiverzita a biotop
 • žák vyjmenuje alespoň 3 biotopy
 • žák porovná a najde rozdíly mezi 2 biotopy z hlediska jejich vlastností (oslunění, členitost, management …)
 • žák identifikuje v konkrétní krajině místa s nejvyšší biodiverzitou
 • žák odlišuje alespoň 3 skupiny bezobratlých (hmyz, pavoukovci, stonožkovci …)
 • žák charakterizuje přírodní prvky a dopady lidské činnosti, které ovlivňují druhovou bohatost zkoumané lokality
 • žák navrhne 1 změnu v krajině, která přispěje k podpoře zvýšení druhového bohatství bezobratlých


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  Environmentální výchova
 • tematické okruhy: ZŠ: Ekosystémy SŠ: Problematika vztahů organismů a prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
ZŠ Člověk a příroda, SŠ Člověk a příroda; vzdělávací obory: ZŠ Přírodopis, SŠ Biologie

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence sociální a personální