KDO S KOHO


Simulační hra o procesu veřejného slyšení a projednávání stavby supermarketu v místech mokřadu s chráněnými živočichy. Program ukazuje žákůmjak se mohou zapojovat do veřejného dění namísto obvyklého pasivního stěžování. V teplejších měsících program zahrnuje pozorování vodních bezobratlých, v chladnějších měsících 3D promítání fotek obojživelníků a plazů..


Rozšířená anotace


Vzdělávací modul pro žáky SŠ. Simulace procesů veřejného slyšení a projednávání na příkladu stavby supermarketu v místech mokřadu s chráněnými obojživelníky.
V úvodu programu žáci shlédnou projekci cca 25 snímků obojživelníků a plazů technikou 3D. Následuje simulační hra.
Investor je firma, jejímž cílem je pokud možno bez obtíží dosáhnout zisku. Stavebník potřebuje stavět, majitel pozemku rád prodá pozemek a vydělá, ekology a důchodce nikdo neposlouchá a úředníka se někdo snažil podplatit. Rozhodne krajské zastupitelstvo o stavbě v zájmu kraje a jeho občanů? Bude se stavět nebo bude stavba změněna nebo zastavena? Rozhodnou žáci svým hlasováním. Žáci si na začátku programu vylosují roli, ve které v simulační hře vystupují. V průběhu programu zjišťují informace a jednají s ostatními skupinami. Na závěr probíhá veřejné slyšení, kde zazní všechny názory, a proběhne společné hlasování. Lektor Lipky poté rozebere průběh aktivity a upozorní na paralely hry v porovnání se skutečnou realitou. Simulační hra vychází ze skutečného případu stavby supermarketu v chráněném území.
Program probíhá celoročně. Od května do října je možné místo 3D fotografií zařadit pozorování vodních či půdních bezobratlých živočichů v zahradě.


Základní údaje o programu


Čas programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
8.–9. ročník ZŠ, 1.–4. ročník SŠ

Optimální počet účastníků
15–25

Místo začátku a konce programu – popis místa
interiér Rozmarýnku, Lipka–pracoviště Rozmarýnek, Rozmarýnová 6, Brno-Jundrov

Požadavky na účastníky
Přezůvky, svačina (oblečení a obuv vhodné do zahrady, v případě varianty s pozorováním bezobratlých).


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žáci si uvědomují dopad aktivit člověka na kvalitu životního prostředí, vnímají sílu jednotlivce v občanské společnosti.

Výstupy
Žák/dítě:
 • poznává význam odpovědnosti za jednání společnosti i jednotlivce,
 • chápe základní pojmy a znalosti v oblasti životního prostředí a biologie,
 • uvědomuje si souvislostí mezi lokálními, regionálními a globálními problémy,
 • je veden k ovlivnění životního stylu a hodnotové orientace účastníků,
 • dokáže komunikovat o problémech životního prostředí, vyjadřovat, obhajovat a zdůvodňovat vlastní názory,
 • je veden k utváření lepších mezilidských vztahů ve školní třídě i mimo ni,
 • si uvědomí ekonomické, politické i občanské vlivy na životní prostředí,
 • chápe komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí,
 • pochopí nezbytnosti postupného přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
 • Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova, Výchova v myšlení v evropských a globálních souvislostech/ Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda/ Rozmanitosti přírody, Přírodopis, Zeměpis

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence občanské