CO ŘEMESLA PŘINESLA


Jak a proč vznikla řemesla? Někteří lidé uměli vyrobit předměty, které potřebovali k životu a k práci, lépe než ti druzí. Své výrobky vyměňovali, později prodávali a kupovali. Aby řemeslo vzkvétalo a výrobky byly žádané, potřebovali lidé šikovné ruce, ale také dostatek kvalitních surovin a příhodné podmínky k práci. Žáci se v průběhu programu stávají spolutvůrci příběhu smyšlené obce. Prozkoumávají krajinu, získávají zkušenosti a dovednosti při samostatné práci v řemeslných dílnách, odhalují souvislosti mezi životním prostředím a činností člověka. To vše konfrontují v bezpečném prostředí deskové hry, která vypráví o osudech lidí a proměnách jejich místa k životu. Program vznikl v rámci projektu Budka: budování kapacit a spolupráce neformálního a formálního vzdělávání na Lipce, který je spolufinancován EU.


Rozšířená anotace


Během pobytu žáci získávají povědomí o některých řemeslech i praktické dovednosti v řemeslných dílnách, řeší, co potřebují lidé ke svému řemeslu a jak těmito nároky co nejméně ovlivnit ostatní obyvatele i stav krajiny. Stanou se členy rodin přesídlených do nového prostředí, protože původní místo kvůli rostoucímu počtu obyvatel už nebylo schopné všechny uživit. Upravují krajinu k obrazu svému, aby jim přinášela co největší užitek. Zároveň zkoumají souvislosti mezi stavem životního prostředí a jejich zásahy do krajiny. Závěrem v simulační aktivitě vyhodnotí, jak se postupně změnila jejich krajina a s jakými důsledky pro obyvatele i krajinu.

Cílem řemeslné části programu je vnímat přírodu všemi smysly, rozvíjet jemnou i hrubou motoriku prací s přírodními materiály.

Žáci si přirozenými, praktickými, převážně venkovními aktivitami vytvářejí a rozvíjí senzitivitu a vztah k přírodě. Poznávají základní zákonitosti a principy, na nichž je fungování lidí a přírody závislé, a vyvozují, jaké následky narušení vzájemných závislostí může pro krajinu mít.

Program je celoroční, jeho součástí jsou i aktivity probíhající v přírodě – simulační hry, pozorování a zkoumání změn v krajině, prožitkové, pohybové a herní aktivity v lese i v areálu základny.


Základní údaje o programu


Délka programu
19,5–21 hodin (dle domluvy)

Cílová skupina
3.–5. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
35–55

Místo začátku a konce programu – popis místa
Pro školní rok 2022/2023 máme smluvně zajištěna ubytovací zařízení Lesní penzion Podmitrov, penzion U Výletů v Moravci, Rekreační středisko Záseka a Rekreační středisko Zubří. Místo realizace závisí na zvoleném termínu pobytu.

Požadavky na účastníky
Podrobné informace se seznamem vhodného vybavení obdrží učitel několik týdnů před odjezdem na pobytový program.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žáci rozlišují, že řemeslné výrobky z přírodních materiálů nebo surovin používají neustále v každodenním životě. Uvědomují si tak svou závislost na přírodě a přemýšlí o dopadu lidských aktivit na kvalitu životního prostředí.

Výstupy
Žák/dítě:
 • vytvoří modelovou krajinu, ve které se odrazí zásahy lidské činnosti
 • zhodnotí vliv zásahů do krajiny na stav životního prostředí
 • popíše strategii ochrany před následky přírodních událostí
 • vysvětlí význam ochranných opatření
 • vyrobí potraviny z místních surovin
 • vytvoří výrobek z přírodních materiálů, vnímá estetické hodnoty přírody


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  Environmentální výchova
 • rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí,
 • vede k uvědomění si podmínek života a možností jejich ohrožení,
 • přispívá k poznávání a chápání souvislostí mezi vývojem lidské populace a vztahy k prostředí v různých oblastech světa,
 • vede k pochopení významu a nezbytnosti udržitelného rozvoje jako pozitivní perspektivy dalšího vývoje lidské společnosti.


Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence pracovní