Včelí údolí


Coby malé včelky se pod vedením Včelí Matičky vžijeme do své role. Jak včely vidí? Jak dlouhé mají sosáčky? Kolik různých prací včelky během života vykonávají? Nezůstaneme pouze „v úlu“, ale budeme také pátrat po vodě v krajině. Kde je vody spousta, i když není na první pohled vidět? Pro koho kromě včel je voda důležitá a kolik různých podob má? Hrozí našemu úlu ve Včelím údolí povodeň nebo budeme trpět suchem? Mohou to nějak ovlivnit i lidé? Program vznikl v rámci projektu Budka: budování kapacit a spolupráce neformálního a formálního vzdělávání na Lipce, který je spolufinancován EU.


Rozšířená anotace


Program žáky seznamuje se životem včel, přeměnou na včely mají žáci možnost praktickými simulačními aktivitami poznat svět jejich očima. V úvodní motivaci smutný včelař žádá, aby vyšetřili, proč jsou včely v jeho úlu neklidné. Žáci zjišťují, že se včely bojí povodně, která nedávno prošla sousedním údolím a byla způsobena nevhodnými zásahy člověka do krajiny. Praktickým zkoumáním vlastností a podob vody i charakteru formování údolí a toku říčky v okolí základny žáci postupně zjišťují, zda se vliv člověka neodrazil v krajině natolik, že by se včely měly obávat.

Žáci během pobytu řeší environmentální problém – ovlivňování krajiny člověkem často se závažnými následky. Během pobytu si vytvoří lapbook, do kterého si zakládají a zaznamenávají své výstupy z aktivit o životě a důležitosti včel, významu přirozeného toku a koloběhu vody v krajině, díky kterým jsou na závěr pobytu schopni obhájit, zda je údolí pro včely bezpečné. Závěrem dají žáci doporučení lidem, co mají dělat či změnit, aby zmírnili rizika sucha nebo povodní.

Žáci si přirozenými praktickými činnostmi vytváří a rozvíjí senzitivitu a vztah k přírodě. Cílem je pobytem v přírodě za každého počasí vnímat přírodu všemi smysly, rozvíjet jemnou i hrubou motoriku prací s přírodními materiály.

Program je celoroční, jeho těžištěm jsou aktivity probíhající v přírodě – simulační a rolové hry, pozorování a zkoumání vody v krajině, prožitkové, pohybové a herní aktivity v lese i v areálu základny.


Základní údaje o programu


Délka programu
19,5–21 hodin (dle domluvy)

Cílová skupina
1.–2. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
35–55

Místo začátku a konce programu – popis místa
Pro školní rok 2022/2023 máme smluvně zajištěna ubytovací zařízení Lesní penzion Podmitrov, penzion U Výletů v Moravci, Rekreační středisko Záseka a Rekreační středisko Zubří. Místo realizace závisí na zvoleném termínu pobytu.

Požadavky na účastníky
Podrobné informace se seznamem vhodného vybavení obdrží učitel několik týdnů před odjezdem na pobytový program.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Během programu žáci zkoumají potřebné životní podmínky pro život včel, stav krajiny a negativa, která způsobují zásahy člověka do přírody.

Výstupy
Žák/dítě:
 • prakticky vyzkouší činnosti podobné včelím stádiím vývoje a funkcím v úlu
 • posoudí míru závislosti člověka na včelách
 • popíše, jakým způsobem putuje voda v přírodě a kde ji může ovlivnit člověk
 • vysvětlí, proč je přínosný přirozený tok potoka ve srovnání s regulovaným
 • vyrobí medové pečivo
 • vytvoří v krajině model údolí vhodného pro včelí úl


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  Environmentální výchova
 • Žák na základě vlastního úsudku posoudí vliv člověka na prostředí potřebné pro život včel posoudí některá negativa, která způsobují zásahy člověka do přírody.
 • Žák prozkoumá způsoby, jak zmírnit rizika sucha nebo povodní v krajině.
 • Žák prakticky využije přírodní materiály a produkty ve vyrábění.


Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence pracovní