Život v kostce


Pobyt účastníkům představí, proč je v životě důležité být podnikavým, umět pracovat s rozpočtem nebo znát svoje silné stránky. Programy jsou tak zaměřeny na témata, jako je finanční gramotnost, udržitelný rozvoj, strategické a kritické myšlení apod. V těchto programech žáci zažijí samostatné plánování a rozhodování, hraní rolí, řešení problémů, simulace, práci v týmu, diskuze, kreativní aktivity apod. To vše je přípravou na čtvrtý den, kdy čeká skupinu společná výzva - s omezeným časem i zdroji připravit mimořádnou akci. Byť je tato akce vrcholem a největší zkouškou pobytu, na jeho konci má každý ještě možnost navrhnout svůj osobní projekt, tedy cestu, jak dosáhnout svého snu. Program lze využít jako ADAPTAČNÍ KURZ pro nové třídní kolektivy – první ročník šestiletých gymnázií či čtyřleté SŠ. Program vznikl v rámci projektu KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji, který je spolufinancován EU.


Rozšířená anotace


Cílem pobytového programu je odhalit vlastní silné stránky, aby se žáci mohli soustředit na dosažení svých plánů a snů. Inspirují se od úspěšných mladých lidí, hledají, co to znamená být podnikavý. Na situačních, rolových a zážitkových aktivitách trénují kritické a strategické myšlení či pronikají do tajů finanční gramotnosti. Rozhodování se snaží směřovat udržitelnou cestou, aby jejich kroky co nejméně poškozovaly životní prostředí.

V rámci programu samostatně plánují, hrají role, řeší problémy, prožívají simulační hry, pracují v týmu, konstruktivně diskutují a kreativně odbourávají napětí. Vrcholem snažení je splnění společné výzvy pro skupinu – s omezeným časem i zdroji připravit mimořádnou akci. Na konci největší zkoušky má však každý možnost promyslet si cestu, jak dosáhnout svého snu.

Program představuje symbolický rámec pobytu. V programu žáci odhalují problémy prostupující současnou společností (manipulace, lakota, závislost na technologiích, pasivita, stereotyp, bezohlednost...) a zároveň jsou seznámení s tím, že budou hledat způsoby, získávat dovednosti, které jim pomohou takovýmto problémům předcházet a umět tak dosahovat svých snů způsobem, který je udržitelný k nim samým i k jejich okolí.


Základní údaje o programu


Délka programu
19,5–21 hodin (dle domluvy)

Cílová skupina
8.–9. ročník ZŠ, 1. ročník SŠ

Optimální počet účastníků
35–55

Místo začátku a konce programu – popis místa
ro školní rok 2022/2023 máme smluvně zajištěna ubytovací zařízení Lesní penzion Podmitrov, penzion U Výletů v Moravci, Rekreační středisko Záseka a Rekreační středisko Zubří. Místo realizace závisí na zvoleném termínu pobytu.

Požadavky na účastníky
Podrobné informace se seznamem vhodného vybavení obdrží učitel několik týdnů před odjezdem na pobytový program.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žák hledá způsoby, jak může snížit negativní dopad vlastní činnosti na životní prostředí. Zkoumá souvislosti mezi místními, globálními problémy a současným světem z hlediska ekonomického, společenského i politického.

Výstupy
Žák/dítě:
 • naplánuje, realizuje a zhodnotí svůj záměr (i z pohledu udržitelnosti)
 • získává schopnost řízení vlastního života (zažívá možnost aktivní volby a vnímá, jaké to má výhody)
 • oceňuje hodnotu podnikavosti
 • sestaví rozpočet a orientuje se v něm
 • popíše rozdíl mezi udržitelným a neudržitelným podnikáním
 • je motivován naplňovat své cíle/sny s ohledem na udržitelnost
 • uvědomí si, co chce, co je jeho sen
 • pojmenuje silné stránky (potenciál), které mu pomáhají být podnikavý


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
 • Environmentální výchova
 • Člověk a životní prostředí
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Výchova demokratického občana


Vzdělávací oblast
Člověk a společnost, Člověk a příroda, Člověk a zdraví, Etická výchova.

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální