Pobytové ekologické výukové programy

Rychta

 

Přírodovědné pobytové programy jsou kvalitní alternativou škol v přírodě.  Žáci během nich rozvíjí své znalosti zejména v biologii, geografii, ekologii, environmentalistice, občanské výchově a historii. Pobyt je koncipován jako projektový –  na jednotlivé výukové bloky navazuje samostatný výzkum, jehož výsledky žáci prezentují a obhajují před ostatními spolužáky. Při práci na projektu se žáci učí postupovat podle výzkumných metod a využívají přitom zázemí pracoviště – literaturu, výpočetní techniku a rozmanité přírodovědné pomůcky. Výuka neprobíhá pouze v areálu Rychty, ale především ve vybraných lokalitách Moravského krasu a okolí Krásenska, které využíváme jako „živou učebnici“.

 

Aktuální nabídku programů na školní rok 2020/2021 zde najdete v přípravném týdnu. Prohlédněte si zatím naši brožurku s nabídkou programů  pro rok 2019/2020.

 

Konkrétní program kurzu je upraven po dohodě s učitelem. Optimální délka pobytu je 5 dnů, ale nabízíme i kratší varianty. Průměrná délka programu během týdne je 40 vyučovacích hodin.

 

Ceny pobytů pro školy najdete v našem ceníku.

Doprovázející učitel(é) neplatí poplatky za program.

 

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
pracoviště Rychta
Krásensko 76, 683 04, p. Drnovice
Tel.: 517 385 429
Kontaktní osoba: Jitka Vágnerová
E-mail: jitka.vagnerova(at)lipka.cz

 

 

6.–9. ročník ZŠ, SŠ

PŘÍRODA NAOSTRO

- terénní a projektová výuka, badatelská metoda, zážitková pedagogika, místně zakotvená výuka

 

Týden je zaměřen na praktickou biologii a ekologii. Jeho těžištěm je terénní práce, praktická pozorování ve vybrané lokalitě a badatelská výuka. Žáci si vytváří vlastní výzkumnou otázku a hypotézu, navrhují vlastní postup výzkumu, sbírají data, analyzují je, interpretují a snaží se jim porozumět.

 

Během týdne vás kromě badatelské výuky čeká:
•    terénní exkurze do vybrané lokality Moravského krasu (je možná i v cyklovariantě)
•    motivační průběžná hra na téma evoluce
•    entomologické a hydrobiologické odlovy, ornitologická pozorování
•    hodnocení kvality přírodního prostředí
•    témata jako invazní druhy organismů, evoluce, znečištění vod a další dle vaší volby

  Soubory ke stažení: PDFPDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
8.–9. ročník ZŠ, SŠ

ČLOVĚK vs. DIVOČINA

- mezipředmětová, terénní a projektová výuka, badatelská metoda, zážitková pedagogika, místně zakotvená výuka

 

V tomto opravdu terénním pobytovém týdnu žáci zažijí dobrodružství v „divočině“, kde stráví noc. V průběhu programu budou pracovat s různými biologickými a geografickými pomůckami a metodami. Přímo v terénu porovnají biodiverzitu kulturní a přírodě bližší krajiny, formou simulační hry pak rozhodnou o jejím dalším využití. Budou rozvíjet týmové role a spolupráci v malých skupinách, ve kterých nejen splní zadané úkoly, ale svou práci si i naplánují, rozdělí a budou řídit.


Během týdne vás kromě přespání v terénu čeká:
•    odlovy bezobratlých živočichů ve vodě i na souši pomocí různých metod
•    práce s mapovými podklady a orientace v terénu
•    zpracování výstupů z vlastních průzkumů a jejich aplikace
•    závěrečná diskuzní simulační hra
•    témata jako přírodě blízká krajina, zaniklé vesnice, návrat velkých savců do naší přírody, principy ochrany přírody

  Soubory ke stažení: PDFPDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
8.–9. ročník ZŠ, SŠ

TÝDEN PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT

- mezipředmětová výuka, projektová výuka, simulační hry

 

Žáci se seznámí se vztahem člověka a životního prostředí v širším slova smyslu. Budeme se zabývat šetrným zacházením s přírodními zdroji, ekologickým stavitelstvím a dalšími aspekty udržitelnosti v praktickém životě. Vrcholem týdne je mezipředmětově orientovaný projekt „Ekodům“. Program vyučujeme od listopadu do března.

Během týdne vás kromě projektové výuky čeká:
•    průzkum stavu životního prostředí České republiky

•    terénní exkurze do vybrané lokality, zaměřená na krajinu a zvolená biologická témata
•    debata o chudobě jako jednom z aktuálních globálních problémů

•    veřejné projednávání obchvatu města či jiná simulační hra dle vaší volby
•    témata jako energeticky úsporná opatření, hospodaření s vodou, přírodní zdroje a další

  Soubory ke stažení: PDFPDF   Rychta
4.–7. ročník ZŠ

JAK PŘEŽÍT DOBU LEDOVOU?!

- mezipředmětová výuka, terénní a projektová výuka, zážitková pedagogika, místně zakotvená výuka

 

Týden nabízí mezipředmětovou terénní a projektovou výuku i zážitky. Vraťte se s námi v čase a podnikněte výpravu do doby ledové, kdy naše kraje brázdili lovci sobů a koní. Vyzkoušíme, jak se pohybovat v přírodě i v náročnějších podmínkách, jak těžké je zvládnout některé pravěké techniky či jak závislí jsme na přírodě. Zjistíme, co musíme vědět o přírodních procesech a zdrojích, abychom přežili. Během výukových programů a projektů vypátráme adaptace rostlin a živočichů k přečkání zimního období. Žáci si procvičí praktické přírodovědné dovednosti, práci s literaturou i prezentaci výsledků své práce před ostatními. Za příznivých sněhových podmínek vyrazíme do terénu i na sněžnicích. Program vyučujeme od listopadu do března.

Během týdne vás kromě projektové výuky čeká:
•    archeologická výprava do dob minulých
•    střílení z luku a využití replik skutečných zbraní a nástrojů z doby kamenné
•    glaciální expedice po stopách lovců sobů a koní do Moravského krasu
•    zkoumání přizpůsobení živočichů a rostlin zimnímu období
•    lovecká výprava s rozděláváním ohně

 

Podívejte se na VIDEOSPOT z programu.

 

#youtubevideo#pa7CHoGQgr8#

  Soubory ke stažení: PDFPDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
4.–5. ročník ZŠ

KOUZLO VÁNOC

- mezipředmětová výuka, badatelská metoda, řemesla, vánoční zvyky a tradice, zážitková pedagogika

 

Zákeřný Chaos ukradl našim kamarádům živlům kouzlo Vánoc. Jak je nyní oslaví?

Tento pobytový program je určen pro zimní období od sv. Martina až po Vánoční svátky. Žáci se během týdne se čtyřmi živly blíže seznámí pomocí pokusů a bádání a pomohou jim Vánoce zachránit. Program provází rukodělné činnosti zaměřené na tradice a předvánoční zvyky. Jedná se o upravený osvědčený pobytový program Živly naživo.

 

Během týdne vás kromě vánočních zvyků čeká:
•    bádání a pokusy zaměřené na čtyři živly
•    pečení cukroví, výroba vánočních ozdob a dárků pro kamarády i rodinu

•    řemesla a tvoření nspirovaná Vánocemi

•    nečekané zážitky, například společné chvíle s vánoční atmosférou či pohyb v terénu na sněžnicích
•    témata jako fyzikální vlastnosti tekutin, proudění vzduchu a další

 

     ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
4.–6. ročník ZŠ

ŽIVLY NAŽIVO

- mezipředmětová výuka, badatelská metoda, řemesla, zážitková pedagogika

 

Pobyt je připraven pro zimní období, kdy velká část programů probíhá v teple Rychty. Žáci se budou během týdne zabývat jednotlivými živly – jejich úkolem bude získat zpět sílu, kterou živlům sebral zákeřný Chaos. S vodou, vzduchem, zemí i ohněm se žáci seznámí formou badatelské výuky a rukodělných činností. Praktickým použitím mezipředmětových dovedností porozumí přírodě v širších souvislostech. Přijeďte za námi bádat a zkoumat, pozorovat půdní živočichy, nastražit fotopasti, stopovat, vyrábět a hrát si. Program vyučujeme od listopadu do března.

Během týdne vás kromě badatelské výuky a pokusů čeká:
•    bourání předsudků a bariér při kontaktu s živočichy chovanými v našich teráriích
•    řemeslné a rukodělné činnosti, jako pečení chleba a výroba svíček
•    nečekané zážitky, například pohyb v terénu na sněžnicích či večerní venkovní program

•    nevšední výukové pomůcky, jako fotopasti, mikroskopy a binokulární lupy

•    témata jako využití bylin, pobytová znamení zvěře, půdní bezobratlí živočichové a další

  Soubory ke stažení: PDFPDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
1. ročník SŠ

ZA JEDEN PROVAZ

Adaptační a stmelovací třídenní pobytový program. Těžištěm je simulační hra, ve které se z žáků stávají investigativní žurnalisté. Ti postupným pátráním odhalují, kdo stojí za machinacemi s pozemky a za dalšími nekalostmi. Samostatné i skupinové aktivity pomáhají žákům poznat sebe, spolužáky i učitele.

 

Během týdne vás kromě luštění složitých zápletek čeká:
• pátrání v reálném prostředí vesnice
• práce s technikou a natáčení vlastních reportáží
• rozvoj kritického myšlení
• skupinové aktivity a tmelení kolektivu

 

Krátký videospot k programu.

  Soubory ke stažení: PDFPDF   Rychta

 

Kolem Krásenska se nachází mnoho zajímavých míst, které lákají k návštěvě, a pobyt na Rychtě si můžete zpříjemnit také různými sportovními možnostmi. Přehled všeho, co je v okolí k vidění a k vyzkoušení, naleznete zde.

© LIPKA 2020