Džungle pod nohama

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Obyčejní a všudypřítomní i vzácní a mizející bezobratlí se dají spatřit všude kolem. Stačí se jen dobře dívat! Budeme poznávat bezobratlé pomocí přímého kontaktu v jejich přirozeném prostředí. Naučíme se je hledat, chytat a poznávat.


Rozšířená anotace


Žáci pracují týmovou formou v terénu na zadané výzkumné otázce. Studují živočichy a jejich vazby na prostředí. Na ulovených živočiších si společně vysvětlíme pojem biodiverzita, biotop, druhové bohatství. Žáci budou pracovat s rozmanitým entomologickým vybavením, lupami, klíči, atlasy a foto-mikroskopem. Vžijí se do kůže krajinářů a budou pracovat se systémem ÚSES a územním plánem. Žáci navrhnou změny v krajině, které budou odrážet potřeby ochrany přírody i činnost člověka.


Základní údaje o programu


Čas programu
5 hod. včetně přestávek, program lze časově upravit dle vašich možností

Cílová skupina
6.–9. ročník ZŠ, SŠ

Optimální počet účastníků
15–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Program začíná a končí v budově pracoviště Rychta v Krásensku, program samotný se odehrává na Holém vrchu 500 m za vesnicí. Na pracovišti Rychta lze domluvit oběd. Je možná realizace programu na vybraných lokalitách na okraji Blanska či Brna.

Požadavky na účastníky
Vybavení: terénní oblečení a obuv, psací potřeby, pití a svačina. Při nepříznivém počasí je nutné program přeložit!


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program využívá přímého kontaktu s mikrosvětem bezobratlých živočichů na vlastní kůži a cílí na podnícení či rozvinutí zájmu o běžnou přírodu v ČR a vnímavost vůči rozmanitosti života. Žák překonává předsudky a strach z bezobratlých živočichů.

Výstupy
Žák/dítě:
 • žák vysvětlí vlastními slovy pojem biodiverzita a druhové bohatství
 • žák vyjmenuje alespoň 3 biotopy
 • žák porovná a najde rozdíly mezi 2 biotopy z hlediska jejich vlastností (oslunění, členitost, management …)
 • žák identifikuje v konkrétní krajině místa s nejvyšší biodiverzitou
 • žák odlišuje alespoň 3 skupiny bezobratlých (hmyz, pavoukovci, stonožkovci …)
 • žák definuje vlastními slovy pojem biotop
 • žák posoudí konkrétní lokalitu tak, že uvede charakteristiky, které podporují druhové bohatství, a charakteristiky, které vedou k jeho snižování
 • žák navrhne 1 změnu v krajině, která přispěje k podpoře druhového bohatství bezobratlých


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  Environmentální výchova
 • tematické okruhy: ZŠ: Ekosystémy SŠ: Problematika vztahů organismů a prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
ZŠ Člověk a příroda, SŠ Člověk a příroda; vzdělávací obory: ZŠ Přírodopis, SŠ Biologie

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

© LIPKA 2020