Implementace KAP JMK II

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177

 

Období realizace: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2023

 

Hlavním cílem projektu je zajištění kariérového poradenství a prevence předčasných odchodů, gramotností, odborného a polytechnického vzdělávání, rovných příležitostí a vzdělávání pedagogů. Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání je garantem klíčové aktivity KA02 Podpora podnikavosti a kreativity.

 

Cílem klíčové aktivity KA02 Podpora podnikavosti a kreativity je podpora podnikavosti, iniciativity a kreativity prostřednictvím zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků nejen partnerských středních škol, podpory síťování škol, vytvořením zázemí pro výměnu zkušeností ve výuce a spolupráci pedagogů napříč předměty.


Hlavní cílovou skupinou klíčové aktivity jsou pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků těchto škol a zařízení v JMK, kteří pomocí zvolených dílčích podaktivit zvýší svoje odborné a metodické kompetence v oblasti podnikavosti, iniciativity a kreativity. Projekt těmito podaktivitami reaguje na potřebu hlavní cílové skupiny získat metodickou podporu, sdílet příklady dobré praxe a navázat spolupráci pedagogických pracovníků ze základních a středních škol. Díky realizaci projektu bude systematicky budována spolupráce mezi jednotlivými pedagogickými pracovníky, jejich vedením i samotnými školami.


Sekundární cílovou skupinou budou děti a žáci partnerských či spolupracujících škol v Jihomoravském kraji. K přímému ovlivnění dojde u žáků, kteří se budou účastnit programů. Dále dojde ke zvýšení odborných dovedností a vztahu k podnikavosti u nepřímo podpořených dětí a žáků, na které budou působit podpoření pedagogičtí pracovníci síťovaných škol. V rámci podnikavosti se do realizace podaktivit se mohou zapojit žáci všech typů školy a školských zařízení. Další velkou cílovou skupinou, kterou budeme nepřímo podporovat, jsou rodiče dětí a žáků a veřejnost, a to zejména informacemi od výše uvedených cílových skupin, ale také připravovanými aktivitami pro podporu kladného vztahu k podnikavosti. Projekt dále cílí na pracovníky ve vzdělávání a zaměstnance veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice.

 

Další organizace zapojené do klíčové aktivity KA02:

page8image60737984

Každý partner realizuje v oblasti podnikavosti dílčí části jednotlivých podaktivit.

 

Dílčí klíčové aktivity:

KA02-1 P-ZÁZEMÍ

KA02-2 P-SBOROVNA

KA02-3 P-KONFERENCE

KA02-4 P-PROGRAMY

KA02-5 P-PROGRAMY SDÍLENÉ Z JINÝCH REGIONŮ

KA02-6 P-KREATIVITA

 

 

logolink

**