Pobytové ekologické výukové programy

Rychta

 

Přírodovědné pobytové programy jsou kvalitní alternativou škol v přírodě.  Žáci během nich rozvíjí své znalosti zejména v biologii, geografii, ekologii, environmentalistice, občanské výchově a historii. Pobyt je koncipován jako projektový –  na jednotlivé výukové bloky navazuje samostatný výzkum, jehož výsledky žáci prezentují a obhajují před ostatními spolužáky. Při práci na projektu se žáci učí postupovat podle výzkumných metod a využívají přitom zázemí pracoviště – literaturu, výpočetní techniku a rozmanité přírodovědné pomůcky. Výuka neprobíhá pouze v areálu Rychty, ale především ve vybraných lokalitách Moravského krasu a okolí Krásenska, které využíváme jako „živou učebnici“.

 

Konkrétní program kurzu je upraven po dohodě s učitelem. Optimální délka pobytu je 5 dnů, ale nabízíme i kratší varianty. Délka programu během týdne je přibližně 30 hodin (40 vyučovacích hodin).

 

Pro víc informací si stáhněte brožurku o pobytových programech Rychty.

Ceny pobytů pro školy najdete v našem ceníku.

Doprovázející učitel(é) neplatí poplatky za program.

 

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
pracoviště Rychta
Krásensko 76, 683 04, p. Drnovice
Tel.: 517 385 429
Kontaktní osoba: Jitka Vágnerová
E-mail: jitka.vagnerova(at)lipka.cz

 

6.–9. ročník ZŠ, SŠ

PŘÍRODA NAOSTRO

vegetační sezóna

Týden je zaměřen na praktickou biologii a ekologii. Jeho těžištěm je terénní práce, praktická pozorování ve vybraných biotopech a badatelství. Žáci si vytváří vlastní výzkumnou otázku a hypotézu, navrhují vlastní postup výzkumu, sbírají data, analyzují je, interpretují a snaží se jim porozumět.

 

Během týdne vás kromě badatelské výuky čeká:
•    terénní exkurze do vybrané lokality Moravského krasu (je možná i v cyklovariantě),
•    motivační průběžná hra na téma evoluce,
•    entomologické a hydrobiologické odlovy, ornitologická pozorování,
•    hodnocení kvality přírodního prostředí,
•    témata jako invazní druhy organismů, znečištění vod a další dle vaší volby.

  Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
7.–9. ročník ZŠ, SŠ

STRÁŽCI KRASU – Novinka

vegetační sezóna

Jaké výzvy a úkoly řeší správa chráněné krajinné oblasti? Z žáků se stávají zaměstnanci CHKO Moravský kras. Poznají tři základní složky, které krasovou krajinu tvoří – živou přírodu, neživou přírodu a vliv člověka. Seznámí s geologickým vývojem a s geomorfologickými útvary v krasové oblasti. Poznají vztahy rostlin a živočichů a zjistí, jaký vliv má v krasové krajině a chráněném území člověk. Průběžně řeší konkrétní úkoly správy přímo v tomto přírodně hodnotném území. Program je založen na aktivní samostatné práci skupin žáků.

 

Během týdne vás kromě samostatného řešení úkolů čeká:

tři celodenní cyklo i pěší výlety do CHKO Moravský kras,

návštěva a průzkum jeskyní,

spolupráce v různých skupinách na řešení společného úkolu, prezentace výsledků,

netradiční aktivity, simulace, výuka formou hry,

nakouknutí pod pokličku přírodovědným, chemickým i geologickým oborům a metodám.


  Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
8.–9. ročník ZŠ, SŠ

ČLOVĚK vs. DIVOČINA

vegetační sezóna

V tomto opravdu terénním pobytovém týdnu žáci zažijí dobrodružství v „divočině“, kde stráví noc. V průběhu programu budou pracovat s různými biologickými a geografickými pomůckami a metodami. Přímo v terénu porovnají biodiverzitu kulturní a přírodě bližší krajiny, v simulační hře pak rozhodnou o jejím dalším využití. Žáci v malých skupinkách rozvíjí své týmové role a schopnost spolupráce. Práci na výzkumech si sami plánují, rozdělují a řídí. Součástí třídenního programu je cykloexkurze, v pětidenní verzi je cyklovarianta exkurze volitelná.


Během týdne vás kromě přespání v terénu čeká:
•    odlovy bezobratlých živočichů ve vodě i na souši pomocí různých metod,
•    práce s mapovými podklady a orientace v terénu,
•    zpracování výstupů z vlastních průzkumů a jejich aplikace,
•    závěrečná diskuzní simulační hra,
•    témata jako přírodě blízká krajina, zaniklé vesnice, návrat velkých savců do naší přírody, principy ochrany přírody a další.

  Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
8.–9. ročník ZŠ, SŠ

PLANETA ZEMĚ – LIMITED EDITION

listopad–březen

Naše planeta je jen jedna! A doslova se topí v problémech. Právě těmto problémům koukneme krapet na zoubek. Zaměříme se především na Českou republiku a na naše okolí. Prozkoumáme konkrétní dopady globálních problémů, třeba i v unikátní a citlivé krasové oblasti. Sestavíme společné koncepty a strategie nevedoucí ke kolapsu. Jaká budoucnost nás čeká? To je i na nás.

Pobytový výukový program je sestaven pro zimní období, větší část programů se odehrává uvnitř střediska.

 

Během týdne vás kromě globálních problémů čeká:

•    exkurze do krasové oblasti,

•    zkoumání lokálních dopadů globálních problémů,

•    spolupráce skupiny a hledání společného konceptu,

•    kreativní aktivity, hlubší prožitky a simulace,

•    hledání vlastních originálních řešení.

  Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
8.–9. ročník ZŠ, SŠ

ZIMNÍ BÁDÁNÍ – Novinka

listopad–březen

I v zimě lze v přírodě objevovat, pozorovat, bádat. Žáci se během pobytu seznámí s výzkumnými metodami, které lze praktikovat i ve zdánlivě spící přírodě. Pobytový program je založen na venkovním učení. Žáci si prožijí chvíle v zimním venkovním prostředí, navrhnou vlastní badatelský výzkum, který aplikují, interpretují a prezentují ostatním. Jedná se o zimní verzi pobytového programu Příroda naostro.

 

Během týdne vás kromě badatelské výuky čeká:

• terénní exkurze do Moravského krasu, konkrétně do Rudice a okolí,

• motivační průběžná hra na téma evoluce,

• ornitologická pozorování,

• průzkum půdních organismů pomocí binokulárních lup,

• zkoumání přizpůsobení organismů zimním podmínkám.

  Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
4.–7. ročník ZŠ

JAK PŘEŽÍT DOBU LEDOVOU?!

listopad–březen

Týden nabízí mezipředmětovou terénní a projektovou výuku i zážitky. Vraťte se s námi v čase a podnikněte výpravu do doby ledové, kdy naše kraje obývali lovci sobů a koní. Vyzkoušíme, jak se pohybovat v přírodě i v náročnějších podmínkách, jak těžké je zvládnout některé pravěké techniky či jak závislí jsme na přírodě. Zjistíme, co musíme vědět o přírodních procesech a zdrojích, abychom přežili. Prozkoumáme adaptace rostlin a živočichů k přečkání zimního období. Žáci si procvičí praktické přírodovědné dovednosti, práci s literaturou i prezentaci výsledků své práce před ostatními. Za příznivých sněhových podmínek vyrazíme do terénu i na sněžnicích.

Během týdne vás kromě projektové výuky čeká:
•    archeologická výprava do dob minulých,
•    střílení z luku a využití replik skutečných zbraní a nástrojů z doby kamenné,
•    expedice po stopách lovců sobů a koní do Moravského krasu,
•    zkoumání přizpůsobení živočichů a rostlin zimnímu období,
•    lovecká výprava s rozděláváním ohně.

 

Podívejte se na VIDEOSPOT z programu.

 

#youtubevideo#pa7CHoGQgr8#

  Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
5.–7. ročník ZŠ

JEDEME V TOM SPOLU – Novinka

vegetační sezóna

Třídenní pobyt v žácích probouzí vnímavost a zájem o přírodu. Z žáků se stávají výzkumníci, kteří hodnotí stav životního prostředí a přírody kolem nás. Na úvod si ověří své znalosti o přírodě a dopadu lidské činnosti na prostředí. Vžijí se do organismů a vyzkouší si, jak je těžké obstát v potravní konkurenci. Přesvědčí se, že život v přírodě nekončí západem Slunce. Určují rostliny a zkoumají cestu vody krajinou. Zjišťují, jak mohou ve svém okolí přírodu využívat a jak ji mohou chránit. Program vyučujeme ve vegetační sezóně. Vhodný je jako podzimní stmelovací program pro nově vytvořené skupiny žáků.


Během 3 dnů vás čeká:

• stmelovací aktivity na podporu spolupráce v menších skupinách i v kolektivu třídy,

• bourání předsudků a bariér při kontaktu s živočichy chovanými v našich teráriích,

• pohybové hry na přírodovědná témata,

• celodenní výprava do Moravského krasu s průzkumem menších jeskyní,

• hodnocení vlivu člověka na životní prostředí.

  Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
4.–6. ročník ZŠ

ŽIVLY NAŽIVO

listopad–březen

Pobyt nabízíme v zimním období, kdy velká část programů probíhá v budově Rychty. Žáci se během týdne zabývají jednotlivými živly. Snaží se získat zpět sílu, kterou živlům sebral zákeřný Chaos. S Vodou, Vzduchem, Zemí i Ohněm se žáci seznámí formou badatelské výuky a rukodělných činností. Praktickým použitím mezipředmětových dovedností porozumí přírodě v širších souvislostech. Přijeďte za námi bádat a zkoumat, pozorovat půdní živočichy, nastražit fotopasti, stopovat, vyrábět a hrát si.

Během týdne vás kromě badatelské výuky a pokusů čeká:
•    bourání předsudků a bariér při kontaktu s živočichy chovanými v našich teráriích,
•    řemeslné a rukodělné činnosti, například pečení chleba a výroba svíček,
•    nečekané zážitky při pohybu v terénu na sněžnicích či při večerním venkovním programu,

•    nevšední výukové pomůcky, jako fotopasti, mikroskopy a binokulární lupy,

•    témata využití bylin, pobytová znamení zvěře, půdní bezobratlí živočichové a další.

  Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
4.–5. ročník ZŠ

KOUZLO VÁNOC

listopad–prosinec

Zákeřný Chaos ukradl našim kamarádům živlům kouzlo Vánoc. Jak je oslaví? Žáci se během týdne blíže seznámí se čtyřmi živly pomocí pokusů a bádání a pomohou jim Vánoce zachránit. Program provází rukodělné činnosti zaměřené na tradice a zvyky. Jedná se o upravený osvědčený pobytový program Živly naživo.

 

Během týdne vás kromě vánočních zvyků čeká:
•    bádání a pokusy zaměřené na čtyři živly,
•    pečení cukroví, výroba vánočních ozdob a dárků pro kamarády i rodinu,

•    řemesla a tvoření inspirovaná Vánocemi

•    nečekané zážitky, například pohyb v terénu na sněžnicích nebo vánoční atmosféra prožitá v kolektivu třídy,
•    témata jako fyzikální vlastnosti tekutin, proudění vzduchu a další.

  Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
6.–9. ročník ZŠ, SŠ

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT

listopad–březen

Jak prohloubit místně zakotvenou výuku a komunitní aktivity školy? Jak prozkoumat okolí školy a navrhnout i realizovat konkrétní změny k lepšímu? Jak zmírnit dopady klimatické změny ve vašem okolí? Pobytový program slouží jako doplněk k celoročnímu metodickému programu Škola pro udržitelný život. Více o tomto programu zjistíte zde.

       Rychta

 

Kolem Krásenska se nachází mnoho zajímavých míst, které lákají k návštěvě, a pobyt na Rychtě si můžete zpříjemnit také různými sportovními možnostmi. Přehled všeho, co je v okolí k vidění a k vyzkoušení, naleznete zde.

 

logo brno

Výukové programy probíhají za finanční podpory statutárního města Brna.

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.