Zakletý les


Soubory ke stažení: PDF


Kam zmizely z lesa prameny, potoky a studánky? A proč se z lesa odstěhovala zvířata? Formou pohádkového příběhu, her i vlastního zkoumání žáci objevují zákonitosti přírody a vracejí do vysušeného lesa vodu. Čeká je výlet spojený s dorozumíváním zvířat, zkoumání drobných živočichů v lesní hrabance, tvořivé a pohybové aktivity a pečení chlebánků v peci nebo na ohni.


Rozšířená anotace


Kam zmizely z lesa prameny, potoky a studánky? A proč se z lesa odstěhovala zvířata? Formou pohádkového příběhu, her i vlastního zkoumání žáci objevují zákonitosti přírody a vracejí do vysušeného lesa vodu. Čeká je výlet spojený s dorozumíváním zvířat, zkoumání drobných živočichů v lesní hrabance, tvořivé a pohybové aktivity a pečení chlebánků v peci nebo na ohni.
Program je sezónní, jeho těžištěm je pobyt v přírodě – odlov a zkoumání živočichů, prožitkové, pohybové a herní aktivity v lese i v areálu Jezírka. Délka i čas programu jsou přizpůsobeny věku dětí a pedagog po programu dostane inspirativní materiály pro další práci s tématem ve škole.


Základní údaje o programu


Délka programu
24–27 vyučovacích hodin (dle domluvy)

Cílová skupina
1.–2. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
15–32

Místo začátku a konce programu – popis místa
Jezírko

Požadavky na účastníky
Podrobné informace se seznamem vhodného vybavení obdrží učitel několik týdnů před odjezdem na pobytový program.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Během programu se žáci seznámí s rozmanitostí lesního ekosystému a základními ekologickými zákonitostmi (lesy zadržují vodu).

Výstupy
Žák/dítě:
 • vyjmenuje některé půdní bezobratlé živočichy
 • vyjmenuje některé způsoby dorozumívání zvířat
 • popíše způsob života jezevce a jeho potravu
 • si upeče chlebánek v peci a připraví pomazánku
 • vysvětlí, proč jsou lesy důležité
 • vysvětlí, jak člověk může způsobit vysušení krajiny


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
 • Environmentální výchova/Ekosystémy


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence pracovní