Vzdělávání k udržitelnému rozvoji pro střední školy

Projekt, jehož řešitelem byla Lipka, se zaměřoval na environmentální výchovu a vzdělávání k udržitelnému rozvoji, které klade důraz na vzájemnou interakci a souvislosti mezi ekonomickými, sociálními a environmentálními aspekty rozvoje. Projekt vycházel z mapování stávajících potřeb SŠ a využíval spolupráci environmentálních odborníků s pedagogy na SŠ a ekopedagogy ve specializovaných vzdělávacích institucích. Postupoval metodou utváření příkladů dobré praxe a jejich kvalitního zpracování formou metodických materiálů a vzdělávacích akcí, aby byly snadno dostupné a mohly sloužit všem dalším vzdělavatelům jako inspirace pro jejich výuku.

 

Co projekt nabízel

Pro středoškoláky

Projekt oslovoval přímo studenty středních škol a nabízel jim množství akcí:

 

 • Terénní víkendové exkurze – exkurzí do lokalit zajímavých nejen z přírodovědného, ale také sociálního hlediska. Víkendová setkání směřující k podpoře trvale udržitelného života byla doplněna o dobrodružný program i pomoc přírodě v zájmovém území. Účastníci se během exkurzí měli možnost setkat s odbornými lektory a diskutovat s nimi o tématech, která je zaujala. Pro více informací kontaktujte Martinu Nejezchlebovou (martina.nejezchlebova(at)lipka.cz).

 

 • Prázdninová expedice – desetidenní putovně-pobytový tábor. V pobytové části na Rychtě se účastníci seznámili s přírodovědnými a environmentálními tématy, objevili zajímavosti CHKO Moravský kras a Drahanské vrchoviny a prožili řadu aktivit a her se zaměřením na přírodu. V putovní části expedice jsme se vydali do přírodně zajímavých území. Pro více informací kontaktujte Martinu Nejezchlebovou (martina.nejezchlebova(at)lipka.cz).

 

 • Korespondenční soutěž Na šťopkách –  v rámci projetku byly realizovány 3 ročníky korespondenční soutěže pro žáky středních škol a 8. a 9. tříd základních škol. V současné době korespondenční soutěž nepokračuje, k dispozici jsou však jednotlivá soutěžní zadání (úkoly), které lze využít pro zpestření výuky či programu volnočasových aktivit v mládežnických oddílech.

 Pro pedagogy

Vzdělávání pedagogických týmů

Prostřednictvím komplexního zpracování vybraných environmentálních témat projekt dále vzdělával i pedagogy. Podporoval mezipředmětový přístup – vzděláváním celých pedagogických sborů přinášel inspiraci, jak lze průřezově zpracovat konkrétní téma a začlenit ho do několika předmětů.

 

V ramci projektu jsme připravili 10 nových modulových seminářů:

 • Navrhni svůj ekodům
 • Využití mapových produktů Google pro efektivní atraktivní environmentální výchovu
 • Investiční záměr hýbe obcí
 • Hormonální látky ve vodách
 • Značení regionálních produktů v České republice
 • Chov zvířat na základních a středních školách
 • Udržitelná ekonomika a podnikání
 • Mediální výchova ve škole
 • Globální problémy
 • Potraviny z polí a pastvin až na náš stůl

 

Moludové semináře vytvořené v rámci projektu byly zařazeny do stálé nabídky seminářů Lipky. Ke všem modulovým seminářům vznikly metodiky, které jsou k dispozici všem absolventům modulových seminářů. 


Nové výukové programy a výukové aktivity

V rámci projektu vznikly také čtyři nové tříhodinové výukové programy pro středoškoláky, které mohou využít střediska ekologické výchovy, ale i pedagogové přímo na svých školách, například v rámci projektové výuky či tematických dnů. K těmto výukovým programům vznikly také metodické příručky a semináře pro pedagogy.

 

Jedná se o tyto výukové programy:

 • Mobil: Co nevyčtete z displeje – Manuál výukového programu na téma Globální problémy
 • Nenechte se zastavě(i)t – Manuál výukového programu na téma občanská angažovanost
 • Máme na Zemi? – Manuál výukového programu na téma ekosystémové služby
 • 100 lidí, 100 chutí – Manuál výukového programu na téma environmentální aspekty potravin

 

Kromě komplexních výukových programů vznikla také řada kratších výukových aktivit určených k použití pedagogy přímo v hodinách na středních školách. Tyto byly opět metodicky zpracovány a vydány formou příruček. Nedílnou součástí je také odborný informační podklad k jednotlivým tématům výukových aktivit.

 

 

Výukové programy vytvořené v rámci projektu byly zařazeny do stálé nabídky Lipky. Vydané publikace k jednotlivým výukovým programům naleznete zde.

 

 

Vzdělávání ekopedagogů

Nově vytvořené výukové programy jsme prezentovali v sérii vzdělávacích seminářů, které byly určeny ekopedagogům působícím ve středicích ekologické výchovy. Účastníci měli možnost zažít si výukový program na vlastní kůži, přičemž druhá část semináře byla vždy věnována odborné přednášce k danému tématu.

 

Abychom udrželi vysoký standard pořádaných seminářů, zpracovali jsme metodiku seminářů pro ekopedagogy, která obsahuje podrobný podpis programu k jednotlivým výukovým programům a podrobné instrukce k organizačnímu zajištění seminářů. Určená je budoucím organizátorům těchto akcí.

 

 

Kontaktní osoby

Pro výukové aktivity – Mgr. Kateřina Mrázková, E: katerina.mrazkova(at)lipka.cz, T: 543 420 825

Pro organizační zabezpečení projektu – Mgr. Dana Nováková, E: dana.novakova(at)lipka.cz, T: 605 541 224

 


Realizační období projektu: od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013.

Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

**